Η ενδυνάμωση της θέσης των γυναικών ως διακριτή προτεραιότητα στο πλαίσιο της Γερμανικής Προεδρίας των G20 για το 2017

0
159

Το πρόγραμμα εργασιών της Γερμανικής Προεδρίας της «Ομάδας των 20» (γνωστή ως G20) για το έτος 2017 περιλαμβάνει ως διακριτή προτεραιότητα το ζήτημα της ενδυνάμωσης της θέσης των γυναικών και της ισότητας των φύλων.

Πιο συγκεκριμένα, τον Δεκέμβριο του 2016 η Κυβέρνηση της Γερμανίας δημοσιοποίησε τον κατάλογο προτεραιοτήτων κατά τη διάρκεια που θα ασκεί την Προεδρία των G20 το 2017. Πρόκειται για ένα συνεκτικό κείμενο στη γερμανική (κείμενο συνολικής έκτασης 14 σελίδων) και την αγγλική (κείμενο συνολικής έκτασης 13 σελίδων, σχετικός σύνδεσμος: https://www.g20.org/Content/DE/_Anlagen/G7_G20/2016-g20-praesidentschaftspapier-en.pdf?__blob=publicationFile&v=2 ), το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις άξονες με διακριτές θεματικές ενότητες: την προσαρμοστικότητα: παγκόσμια οικονομία, εμπόριο και επενδύσεις, απασχόληση, αγορές, διεθνής φορολογική συνεργασία, την αειφορία: κλίμα και ενέργεια, Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2030, ψηφιακή εποχή, παγκόσμια υγεία, ενδυνάμωση γυναικών και την υπευθυνότητα: προσφυγικές ροές και μετανάστευση, εταιρική σχέση με την Αφρική, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, αντιμετώπιση της διαφθοράς, γεωργία και ασφάλεια τροφίμων.

Στη δέκατη σελίδα της έντυπης έκδοσης στα αγγλικά, υπάρχει συνοπτική παρουσίαση της σημασίας της ισότητας των φύλων για την πρόοδο του πλανήτη, από την οποία προκύπτουν τα εξής:

  • η ισότητα των φύλων και η οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών αποτελούν βασικούς παράγοντες για την κοινωνική και βιώσιμη ανάπτυξη όλων των κοινωνιών
  • συχνά οι γυναίκες πέφτουν θύματα διακρίσεων στην απασχόληση και ανισότητας στην αγορά εργασίας.
  • η «Ομάδα των 20» έχει υποσχεθεί να μειώσει το εργασιακό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά 25% έως το 2025.
  • το 2017 η έμφαση θα δοθεί στη βελτίωση της ποιότητας της γυναικείας απασχόλησης με ζητήματα όπως το ύψος των απολαβών, η ασφάλεια στην εργασία, η κοινωνική ασφάλιση και οι συνθήκες εργασίας.
  • ανάγκη για αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών προς όφελος των επαγγελματικών προοπτικών του γυναικείου πληθυσμού, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Δεδομένης της οριζόντιας διάστασης της ισότητας των φύλων, ρητή αναφορά στα ζητήματα γυναικών απαντάται και σε άλλες θεματικές ενότητες όπως:

ποιότητα της απασχόλησης των γυναικών (σελίδα 7), αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας προς όφελος της απασχόλησης και καταπολέμηση του ψηφιακού αναλφαβητισμού (σελίδα 9), ενίσχυση του ρόλου των γυναικών στην Αφρική (σελίδα 11).

Η Γερμανική Προεδρία των G20 έχει προσκαλέσει στις συναντήσεις της Ομάδας τέσσερις χώρες με σημαντική παρουσία στη διεθνή οικονομία (Ισπανία, Ολλανδία, Νορβηγία και Σιγκαπούρη), καθώς και λοιπούς εξειδικευμένους Διεθνούς Οργανισμούς. Επίσης, έχει προβλεφθεί η πραγματοποίηση έξι Υπουργικών Συναντήσεων στους τομείς της γεωργίας, των εξωτερικών σχέσεων, των οικονομικών, της ψηφιακής πολιτικής, της εργασίας και της υγείας, ενώ η Διάσκεψη Κορυφής της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας των μελών της «Ομάδας των 20» θα πραγματοποιηθεί στο Αμβούργο το διήμερο 7-8 Ιουλίου 2017.

Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί η ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, μεταξύ άλλων, στον τομέα της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με σκοπό την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των γυναικών στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της παγκοσμιοποίησης (χαρακτηριστικό είναι το λογότυπο της Γερμανικής Προεδρίας G20 2017 για την αλληλεξάρτηση των χωρών στο διεθνές οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι).

Η πλέον πρόσφατη δράση μας αφορά τη συμμετοχή του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων στο Συγχρηματοδοτούμενο Έργο με τίτλο «Καινοτομία και Απασχολησιμότητα Γυναικών» με εταίρους το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών, την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Δημιουργική Σκέψη Ανάπτυξης», καθώς και το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία. Ο στόχος του ερευνητικού έργου είναι να καθορίσει την τρέχουσα εξέλιξη της τεχνολογίας όσον αφορά τη συμμετοχή και την ευαισθητοποίηση των γυναικών και ιδιαίτερα των νέων σε τεχνολογίες ΤΠΕ και τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τους στον τομέα της απασχόλησης (σχετικός σύνδεσμος από τον εξειδικευμένο ιστότοπο του Έργου: http://www.iewomen.eu/1001_1/project ).

 Η συγκεκριμένη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).