Μαλτέζικη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ: 1η Ιανουαρίου- 30 Ιουνίου 2017

0
512

Την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ανέλαβε από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Ιουνίου 2017 η Μάλτα.

Αυτή είναι η τρίτη και τελευταία θητεία της τρέχουσας τριάδας των Προεδριών, η οποία διαδέχεται τις Προεδρίες των Κάτω Χωρών και της Σλοβακίας. Οι χώρες αυτές συνεργάζονται από τον Ιανουάριο του 2016 για την υλοποίηση του κοινού προγράμματος εργασίας διάρκειας 18 μηνών.

Κατά τους επόμενους έξι μήνες η Προεδρία θα εστιάσει σε έξι βασικούς τομείς: μετανάστευση, ενιαία αγορά, ασφάλεια, κοινωνική ένταξη, σχέσεις γειτονίας της ΕΕ και ναυτιλία. Οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας υπαγορεύονται από τον στόχο να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ΕΕ, από την ανάγκη για διάλογο και προβληματισμό σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης και τα συναφή ζητήματα της μετανάστευσης, της ασφάλειας και της οικονομίας.

Στη φωτό ο πρέσβης της Μάλτας κ. Joseph Cuschieri με τους δημοσιογράφους Σάϊα Τσαουσίδου, Ματρώνη Δικαιάκου, Βασιλική Ντουφεξή, Παναγιώτη Σφαέλο και Νικόλα Καραμπέτσο.

Ο πρέσβης της Μάλτας στην Ελλάδα κ. Joseph Cuschieri, παρουσίασε στα γραφεία του Ευρωπαικου Κοινοβουλίου στην Αθήνα τις προτεραιότητες της Μαλτέζικης προεδρίας η οποία  εστιάζει στην κοινωνική ένταξη, τη μετανάστευση και την ενιαία αγορά. Βασικές προτεραιότητές της είναι:

  • η προαγωγή μιας προοδευτικής προσέγγισης και η προώθηση ζητημάτων όπως η ισότητα των φύλων στην αγορά εργασίας
  • η υποστήριξη μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας για την παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες
  • η ενθάρρυνση του διαλόγου σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει, με στόχο να έρθει η Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της
  • η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι καταναλωτές να ωφεληθούν από αλλαγές στη νομοθεσία για την ενιαία αγορά.

Οι προτεραιότητες της Μαλτέζικης Προεδρίας απηχούν τις πέντε βασικές προτεραιότητες της στρατηγικής ατζέντας που θέσπισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2014 και οι οποίες αφορούν:

  • την απασχόληση, την ανάπτυξη και τον ανταγωνισμό
  • την προστασία όλων των πολιτών και την ενίσχυση των δικαιωμάτων τους
  • τη δημιουργία μιας ενεργειακής ένωσης και την ανάπτυξη μιας μακρόπνοης πολιτικής για το κλίμα
  • την ελευθερία, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη
  • τον ρόλο της ΕΕ ως ισχυρού παγκόσμιου παράγοντα.

Την Προεδρία της Μάλτας χαιρέτησαν οι επικεφαλής των γραφείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Πάνος Καρβούνης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος.

Λίγα λόγια για το ρόλο της Προεδρίας της ΕΕ

Η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ ασκείται εκ περιτροπής από τις εθνικές κυβερνήσεις των 28 κρατών μελών. Μεταβιβάζεται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κάθε έξι μήνες, την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε έτους. Η άσκηση της Προεδρίας της ΕΕ συνοδεύεται από σημαντικές ευθύνες: κατά τη διάρκεια της θητείας του, το κράτος μέλος που ασκεί την Προεδρία προεδρεύει των συνεδριάσεων του Συμβουλίου της ΕΕ, ενός εκ των σημαντικότερων οργάνων λήψης αποφάσεων της ΕΕ. Επίσης, η Προεδρία είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και, όταν οι περιστάσεις το απαιτούν, για την εξεύρεση συμβιβαστικών λύσεων κατόπιν διαπραγματεύσεων. Σε κάθε περίπτωση, οφείλει να ενεργεί προς το γενικό συμφέρον της ΕΕ.

Το πρόγραμμα εργασίας της Προεδρίας υλοποιούν από κοινού τρία κράτη μέλη (η «τριάδα των Προεδριών») σε διάστημα 18 μηνών. Η Προεδρία θέτει συγκεκριμένους στόχους και επιδιώκει την επίτευξή τους κατά τη διάρκεια της θητείας της. Οι πιο μακροπρόθεσμοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι ρεαλιστικά εφικτό να επιτευχθούν μέσα σε διάστημα μόλις έξι μηνών, καθορίζονται από κοινού με τα άλλα μέλη της τριάδας των Προεδριών.

Η σημερινή τριάδα Προεδριών αποτελείται από τις Κάτω Χώρες, τη Σλοβακία και τη Μάλτα.

Οι Προεδρίες του Συμβουλίου έως το 2020

Μάλτα: Ιανουάριος-Ιούνιος 2017
Εσθονία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
Βουλγαρία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Αυστρία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
Ρουμανία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
Φινλανδία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
Κροατία: Ιανουάριος-Ιούνιος 2020
Γερμανία: Ιούλιος-Δεκέμβριος 2020