Το ΕΚ ζητάει την αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση των υιοθετημένων παιδιών

0
159

Έχοντας ως στόχο την καλύτερη προστασία των παιδιών, οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει κοινούς πανευρωπαϊκούς κανόνες για την αυτόματη διασυνοριακή αναγνώριση των πιστοποιητικών υιοθεσίας. Το κείμενο της νομοθετικής πρωτοβουλίας προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού υιοθεσίας που θα επιταχύνει τη διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης.

Το σχέδιο ψηφίσματος καλεί την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετική πρόταση για την αυτόματη αναγνώριση των «εγχώριων» υιοθεσιών σε επίπεδο ΕΕ, δηλαδή των υιοθεσιών όπου τόσο οι γονείς όσο και τα υιοθετημένα παιδιά προέρχονται από την ίδια χώρα. Παρότι η Σύμβαση της Χάγης προβλέπει την αυτόματη αναγνώριση των υιοθεσιών από όλες τις χώρες που την έχουν υπογράψει, συμπεριλαμβανομένων όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών, η αναγνώριση αφορά μόνο τις περιπτώσεις όπου οι γονείς και το υιοθετημένο παιδί προέρχονται από δύο διαφορετικές χώρες.
Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό και βέλτιστες πρακτικές
Οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού πιστοποιητικού υιοθεσίας προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία της αυτόματης αναγνώρισης των πιστοποιητικών «εγχώριων» υιοθεσιών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ζητούν επίσης την εφαρμογή κοινών ελάχιστων προτύπων για τις υιοθεσίες, όχι με τη μορφή νομοθεσίας, αλλά με τη μορφή «βέλτιστων πρακτικών».
Ο εισηγητής Tadeusz Zwiefka, (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε τα εξής: «Δεδομένου ότι κάθε υιοθεσία αποσκοπεί στο να δώσει στο παιδί αγάπη, φροντίδα και ένα σταθερό περιβάλλον, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα στον τομέα της αναγνώρισης των πιστοποιητικών εγχώριων υιοθεσιών, έτσι ώστε οι οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά να έχουν την απαραίτητη νομική ασφάλεια όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ.»
Γραφειοκρατία και διοικητικά εμπόδια
Οι οικογένειες με υιοθετημένα παιδιά από την ίδια τους τη χώρα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν νομικά και διοικητικά εμπόδια όταν μετακινούνται από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε κάποιο άλλο. Για παράδειγμα, οι γονείς ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα με την εκπαίδευση ή την ιατρική περίθαλψη του υιοθετημένου παιδιού τους, εάν δεν λάβουν πρόσθετα νομικά μέτρα για να αποδείξουν ότι έχουν την επιμέλεια του παιδιού.
Η νομοθετική πρωτοβουλία εγκρίθηκε με 533 ψήφους υπέρ, 41 κατά και 72 αποχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν υποχρεούται να ακολουθήσει τις συστάσεις του Κοινοβουλίου, υποχρεούται ωστόσο να δικαιολογήσει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να προβεί στην κατάθεση νομοθετικής πρότασης.
Το εν λόγω νομοθετικό ψήφισμα αφορά μόνο τη σχέση γονέα-παιδιού. Κατά συνέπεια δεν υποχρεώνει τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν την οποιασδήποτε μορφής έννομη σχέση μεταξύ των γονέων ενός υιοθετημένου παιδιού.