Ιατρικές Δαπάνες φορολογικά αναγνωρίζονται (παραδείγματα)

0
114

Με εγκύκλιο από τις 20/02/2015-η οποία συνεχίζει να ισχύει- η ΓΓΔΕ διευκρίνισε ότι τη μείωση του φόρου για δαπάνες ιατρικής ,νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύει, όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, αλλά για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως της κατηγορίας εισοδήματος που αποκτούν.

Για τις δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης διευκρινίζονται τα εξής :

Μείωση φόρου για ιατρικές δαπάνες δικαιούνται όλοι οι φορολογούμενοι, ανεξαρτήτως της πηγής εισοδήματος, εφόσον οι ίδιοι ή και τα εξαρτώμενα μέλη τους έχουν δαπάνες ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Στα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης περιλαμβάνονται:

– Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε γιατρούς και ιατρικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις, εξετάσεις και θεραπείες.
– Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά ιδρύματα, ιδιωτικές κλινικές και οι δαπάνες που καταβάλλονται για τη διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών, όπως π.χ. συνδρομές σε επιχειρήσεις που παρέχουν διαρκή ιατρική κάλυψη.
– Έξοδα για ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
– Αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσηλευτές για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κατ’ οίκον.
– Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών σώματος με τεχνητά μέλη και η δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης οργάνων, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, γυαλιά οράσεως, βηματοδότες κ.λπ.
– Έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης καθώς και δαπάνες για δίδακτρα ή τροφεία σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές, ιδρύματα ή οργανισμούς τέκνων με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 40%, εφόσον το ετήσιο εισόδημα των τέκνων αυτών δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ.
– Ποσό ίσο με το 50% της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων.

Τα δικαιολογητικά

Τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνουν τον φόρο του έτους στο οποίο καταβλήθηκαν, έστω και αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν το προηγούμενο έτος. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές καταβάλλονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή σε ασφαλιστικό ταμείο ή σε ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του ποσού της δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή ασφαλιστικού ταμείου ή ασφαλιστικής επιχείρησης.

Η μείωση του φόρου

Να επισημάνουμε ότι η μείωση του φόρου για ιατρικές δαπάνες που θα δηλώνουμε, επιτυγχάνεται με την προϋπόθεση ότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πέντε (5%) τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του. Σημειώνεται ότι το ποσό της έκπτωσης, ανεξάρτητα από το συνολικό ποσό της δαπάνης για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις (3.000) ευρώ, για κάθε φορολογούμενο

Η δυνατότητα δε, της έκπτωσης από το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των ετήσιων εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλει ο φορολογούμενος, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή.

Παραδείγματα:
1)Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10.000€ έχει δαπανήσει για ιατροφαρμακευτικά έξοδα 350€, η έκπτωση της δαπάνης δεν αναγνωρίζεται διότι τα έξοδα αυτά ΔΕΝ υπερβαίνουν το πέντε (5%) τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του.

2)Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 10.000€ έχει δαπανήσει για ιατροφαρμακευτικά έξοδα 700€, η έκπτωση της δαπάνης αναγνωρίζεται διότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πέντε (5%) τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του.Άρα θα έχει έκπτωση φόρου 70€ κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

3)Φορολογούμενος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 100.000€ έχει δαπανήσει για ιατροφαρμακευτικά έξοδα 40.000€, η έκπτωση της δαπάνης αναγνωρίζεται διότι τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πέντε (5%) τοις εκατό του φορολογητέου εισοδήματός του, αλλά ή έκπτωση του θα περιοριστεί στις 3.000€ και δεν θα έχει έκπτωση 4.000€ (40.000€ Χ 10%= 4.000€)

Πηγή: foroline.gr