Το ΕΚ υπερψήφισε προϋπολογισμό 6 δισ. ευρώ για απασχόληση, ανάπτυξη και μετανάστευση

0
111

Το ΕΚ υπερψήφισε την Τετάρτη 5 Απριλίου τη νομοθετική πρόταση για αύξηση της ευελιξίας στον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της ΕΕ και ευκολότερη, κατά συνέπεια, μετακίνηση κονδυλίων για την αντιμετώπιση επειγόντων προκλήσεων όπως η μεταναστευτική κρίση, η ενίσχυση της ασφάλειας και της ανάπτυξης και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Το Κοινοβούλιο είχε ζητήσει επανειλημμένα στο παρελθόν την ενίσχυση της ευελιξίας στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), η οποία θα εφαρμοστεί για το υπόλοιπο του ΠΔΠ της περιόδου 2014-2020.
«Το ΕΚ έπραξε σωστά ζητώντας την αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για να μπορέσει η ΕΕ να αντιμετωπίσει όλες τις προκλήσεις. Παρά το γεγονός ότι δεν εκπληρώθηκαν όλες οι αλλαγές που ζητήσαμε, μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα. Κερδίσαμε μία πρώτη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, το οποίο θα εγγυάται ένα καλύτερο σύστημα προϋπολογισμού για το υπόλοιπο της τρέχουσας περιόδου. Δημιουργήσαμε μεγαλύτερη ευελιξία και διασφαλίσαμε επιπλέον δημοσιονομικά μέσα για ορισμένα προγράμματα και ευρωπαϊκές πολιτικές», είπε ο εισηγητής Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία).
«Χαιρετίζουμε την αναθεώρηση η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ ως το 2020 για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Είναι μόνο ένα βήμα, αλλά ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, θα έπρεπε να είχαμε προχωρήσει ακόμη περισσότερο, κάτι το οποίο θα προσπαθήσουμε να κάνουμε στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό», δήλωσε η εισηγήτρια Isabelle Thomas (Σοσιαλιστές, Γαλλία).
Το σχέδιο κανονισμού για την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΠΔΠ εγκρίθηκε με 470 ψήφους υπέρ, 166 κατά και 66 αποχές.
Οι συμπληρωματικές ενισχύσεις («top-ups») κατά την υπολειπόμενη περίοδο του ΠΔΠ παρατίθενται αναλυτικά στην κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ανέρχονται σε 6,009 δισ. ευρώ (15% από ανακατανομές κεφαλαίων και 85% από πόρους που δεν χρησιμοποιήθηκαν) και θα διανεμηθούν ως εξής:
3,9 δισ. ευρώ για μέτρα που σχετίζονται με τη μετανάστευση: 2,55 δισ. ευρώ εντός της ΕΕ και 1,39 δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης στο εξωτερικό
2,1 δισ. ευρώ για την απασχόληση και την ανάπτυξη: το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (Youth Employment Initiative) με 1,2 δισ. ευρώ για την περίοδο 2017-2020. Τα υπόλοιπα κεφάλαια προορίζονται για τις υποδομές μεταφορών, τα ερευνητικά προγράμματα, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και το πρόγραμμα Erasmus +
Σε μια συμπληρωματική δήλωση οι ευρωβουλευτές κατέστησαν σαφές, ωστόσο, ότι τα ποσά που αναφέρονται στο πακέτο των 6 δισ. ευρώ αποτελούν «ποσά αναφοράς που θα εξετάζονται στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, λαμβανομένων δεόντως υπόψη των συγκεκριμένων περιστάσεων κάθε ετήσιου προϋπολογισμού».
Μεγαλύτερη ευελιξία στον προϋπολογισμό
Η πρώτη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου θα τροποποιήσει τον κανονισμό για το ΠΔΠ του 2013 ενισχύοντας διάφορες διατάξεις που αφορούν την ευελιξία και διάφορα μέσα, τα οποία θα επιτρέψουν την ευκολότερη μετακίνηση κονδυλίων μεταξύ των διαφόρων γραμμών του προϋπολογισμού και των διαφόρων οικονομικών ετών. Στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απρόβλεπτα γεγονότα και νέες προτεραιότητες. Περισσότερες πληροφορίες στο ενημερωτικό σημείωμα (στα αγγλικά).
Επόμενα βήματα
Το αναθεωρημένο ΠΔΠ μένει τώρα να εγκριθεί και επισήμως και από το Συμβούλιο με ομοφωνία.