Χάσμα ύψους περίπου 40% στις συντάξεις μεταξύ ανδρών και γυναικών

0
79

Οι ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις αμοιβές πρέπει να αντιμετωπιστούν καλύτερα, και να κλείσει το συνταξιοδοτικό χάσμα ύψους περίπου 40% στην ΕΕ.

Το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών ανήλθε σε 38,3% το 2015 στην ηλικιακή κατηγορία των άνω των 65 και αυξήθηκε στα μισά κράτη μέλη τα τελευταία πέντε χρόνια.

Το συνταξιοδοτικό χάσμα οφείλεται κυρίως στις διαφορές στην αγορά εργασίας και στην ανισορροπία που υπάρχει αναφορικά με τη σταδιοδρομία και την οικογενειακή ζωή: οι γυναίκες έχουν περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να διακόψουν τη σταδιοδρομία τους, να έχουν επισφαλείς συμβάσεις, να εργαστούν σε άτυπες μορφές απασχόλησης, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (32 % μεταξύ των γυναικών σε σύγκριση με το 8,2 % μεταξύ των ανδρών) ή σε μη αμειβόμενη βάση, ιδίως όταν παρέχουν φροντίδα στα παιδιά και σε άλλα εξαρτώμενα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους.

Οι ευρωβουλευτές συμπεριέλαβαν στο ψήφισμά τους ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος:

  • μείωση των ανισοτήτων με την αντιμετώπιση των διακρίσεων και των στερεοτύπων που εμποδίζουν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας
  • σεβασμός της αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία και παροχή κινήτρων στις γυναίκες για μεγαλύτερη σε διάρκεια εργασία και μικρότερη διακοπή της σταδιοδρομίας
  • επιδόματα φροντίδας για άδεια μητρότητας, πατρότητας και γονική άδεια ή άδεια για φροντίδα άλλων μελών της οικογένειας και γενικότερα βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής
  • διορθωτικά μέτρα στα συνταξιοδοτικά συστήματα για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων ομάδων
  • παροχή οικονομικά προσιτών και προσβάσιμων δομών υψηλής ποιότητας για τη φροντίδα παιδιών, ηλικιωμένων και εξαρτώμενων ατόμων σε τοπικό επίπεδο
  • ακριβέστερη αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης συλλογής και παρακολούθησης των δεδομένων

Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 433 ψήφους υπέρ, 67 κατά και 175 αποχές.