Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης

0
117

Νέα ευρωπαϊκή οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης

υιοθέτηση κοινών ορισμών στα εθνικά ποινικά δίκαιά για τα διάφορα αδικήματα
επιβολή μέγιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών εάν η απάτη αφορά ποσό άνω των 100.000 ευρώ προθεσμίες παραγραφής τουλάχιστον 5 ετών

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα καταστήσει ευκολότερη τη δίωξη των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και των διασυνοριακών πρακτικών εξαπάτησης που σχετίζονται με τον ΦΠΑ.

Οι διαπραγματευτές του ΕΚ κατέληξαν σε συμφωνία με το Συμβούλιο σχετικά με τη νέα οδηγία, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων την υιοθέτηση κοινών ορισμών για διάφορα αδικήματα που σχετίζονται με τις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως:
η ενεργητική και παθητική δωροδοκία
η υπεξαίρεση κεφαλαίων
η απάτη που σχετίζεται με τον ΦΠΑ, όταν εμπλέκονται τουλάχιστον δύο κράτη μέλη της ΕΕ και η ζημία ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 εκατ. ευρώ
Η νέα οδηγία προβλέπει επίσης τα εξής:
προθεσμίες παραγραφής διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών για τη διερεύνηση των αδικημάτων και τη δίωξη των υπευθύνων
επιβολή μέγιστης ποινής φυλάκισης τουλάχιστον 4 ετών εάν η απάτη αφορά ποσό άνω των 100.000 ευρώ

Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Η υιοθέτηση πανευρωπαϊκών ορισμών για τις περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ ορίζει επίσης την εντολή της νέας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (European Public Prosecutor Office). Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί μέσα στην περίοδο 2020-2021, θα μπορεί να διώκει άτομα ή οργανισμούς που διαπράττουν αδικήματα εις βάρος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού.
Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα εφαρμοστούν και από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου.

Επόμενα βήματα
Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα έχουν στη διάθεση τους δύο χρόνια προκειμένου να ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο τις διατάξεις της οδηγίας. Η Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησαν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή της.

Ιστορικό
Το 2015, οι περιπτώσεις απάτης στις δαπάνες του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού στα κράτη μέλη έφτασαν τα 637,6 εκατ. ευρώ, με τη χρήση ψευδών ή παραποιημένων εγγράφων και δηλώσεων. Αυτές αποτελούν τις συνηθέστερες μεθόδους εξαπάτησης όπως καταδεικνύει μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όσον αφορά τα έσοδα του προϋπολογισμού, οι περιπτώσεις απάτης που σχετίζονται με τον ΦΠΑ κοστίζουν στους ευρωπαίους φορολογούμενους περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως.

Τα 6,4 δισ. ευρώ θα επιστραφούν στα κράτη μέλη μέσω της μείωσης των εισφορών τους. Το πλεόνασμα του 2015 ήταν σημαντικά χαμηλότερο (1,3 δισ. ευρώ).