Η Ευρωπαϊκή Ένωση επενδύει 98,2 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

0
252
κλιματική αλλαγή

Νέα ολοκληρωμένα έργα του LIFE σε οκτώ κράτη μέλη θα συμβάλλουν στην πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα των εν λόγω κρατών, με σκοπό την αντιμετώπιση προκλήσεων,

όπως η λειψυδρία, η κλιματική αλλαγή, η κυκλική οικονομία και η απώλεια της βιοποικιλότητας. Η χρηματοδότηση του LIFE θα αποτελέσει το έναυσμα για πρόσθετες επενδύσεις που ανέρχονται συνολικά σε 2 δισεκατ. ευρώ, παρέχοντας στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν άλλα κονδύλια της ΕΕ, καθώς και εθνικά κονδύλια και επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα.

Οι Ευρωπαίοι παίρνουν το περιβάλλον στα σοβαρά: γνωρίζουν ότι η ποιότητα ζωής τους εξαρτάται από το περιβάλλον. Μια πρόσφατη δημοσκόπηση έδειξε ότι οι πολίτες ανησυχούν σε μεγαλύτερο βαθμό για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τον αυξανόμενο όγκο των αποβλήτων. Η ΕΕ έχει θεσπίσει νόμους για τη διαφύλαξη της ποιότητα ζωής μας, ωστόσο, η εφαρμογή της νομοθεσίας για το περιβάλλον και το κλίμα μπορεί να αποτελέσει σημαντική πρόκληση.

“Ένα ευρώ από το LIFE φέρνει 20 ευρώ από άλλες χρηματοδοτικές πηγές. Όμως πέρα από αυτή την αξιοπρόσεκτη μόχλευση, τα ολοκληρωμένα έργα του προγράμματος LIFE ανταποκρίνονται άμεσα στις ανησυχίες που εκφράζουν οι πολίτες για την ποιότητα του αέρα και του νερού και για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.”

Karmenu Vella, επίτροπος αρμόδιος για το περιβάλλον
Κι εδώ είναι που παρεμβαίνουν τα ολοκληρωμένα έργα που χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα L IFE για το περιβάλλον και τη δράση για το κλίμα. Τα έργα βοηθούν τα κράτη μέλη να συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για τη φύση, το νερό, τον αέρα, τα απόβλητα και τη δράση για το κλίμα, αυξάνοντας τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης για σχέδια που έχουν καταρτιστεί σε διάφορα επίπεδα και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια επιτυχία τους.

Έργα σε Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ελλάδα, Ισπανία, Λιθουανία, Μάλτα και Σουηδία υποστηρίζονται από αυτή τη νέα δέσμη επενδύσεων.

Προστασία της φύσης
Μεταξύ των πέντε έργων που σχετίζονται με τη φύση περιλαμβάνεται μια πρωτοβουλία στη Δανία όπου θα καταρτιστούν και θα δοκιμαστούν πρωτοβουλίες για τους γεωργούς ώστε να διαχειρίζονται τη γη τους με τρόπο πιο φιλικό προς το περιβάλλον. Στόχος είναι να γίνει πιο οικονομικά συμφέρον για τους γεωργούς να βόσκουν τα ζώα τους ή να αξιοποιούν τη βιομάζα από φυσικές περιοχές, αναπτύσσοντας ειδικά προϊόντα μεγάλης αξίας, τα οποία να πωλούνται σε υψηλές τιμές.

Τα έργα στην Ελλάδα, τη Λιθουανία και τη Σουηδία θα συμβάλουν στην εφαρμογή των πλαισίων δράσεων προτεραιότητας για την προστασία της φύσης. Θα αυξήσουν την ικανότητα των αρμόδιων αρχών να εκπονούν και να υλοποιούν σχέδια διαχείρισης τόπων και σχέδια δράσης για συγκεκριμένα είδη, ενώ παράλληλα θα εντάσσουν το θέμα της προστασίας της φύσης και σε άλλους τομείς, όπως τη δασοκομία, τη γεωργία και τον τουρισμό.

Ένα γαλλικό έργο ευρείας εμβέλειας θα χαρτογραφήσει την κατάσταση των θαλάσσιων οικότοπων γύρω από την ηπειρωτική Γαλλία και την Κορσική, διασφαλίζοντας ότι η διαχείριση των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών πραγματοποιείται αποτελεσματικά και με διαφάνεια για όσους χρησιμοποιούν τη θάλασσα για βιοποριστικούς λόγους ή για ψυχαγωγία.

Ορθή διαχείριση του νερού
Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για το νερό, τα κράτη μέλη της ΕΕ πρέπει να καταρτίσουν σχέδια διαχείρισης της λεκάνης απορροής των ποταμών, προκειμένου τα υδατικά οικοσυστήματα να παραμένουν σε καλή κατάσταση. Με τα δύο νέα ολοκληρωμένα έργα τα εν λόγω σχέδια υλοποιούνται στην πράξη. Το ένα πραγματοποιείται στη Μάλτα, όπου προβλήματα όπως η λειψυδρία, το χαμηλό επίπεδο βροχοπτώσεων και η υψηλή πυκνότητα του πληθυσμού καθιστούν δύσκολη τη διαχείριση των πόρων γλυκού νερού. Στο πλαίσιο του έργου θα δρομολογηθούν έλεγχοι νερού, επενδύσεις σε επεξεργασία λυμάτων και προώθηση της περαιτέρω επαναχρησιμοποίησης του νερού.

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Duero/Douro εκτείνεται και στις δύο πλευρές των συνόρων μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Ένα νέο ολοκληρωμένο έργο στην περιοχή, η οποία πλήττεται συχνά από λειψυδρία, θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση των υδάτινων πόρων καθώς και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στον τομέα της διαχείρισης του νερού. Η εν λόγω λεκάνη απορροής ποταμού, μιας και συνιστά φλέγον ζήτημα της κλιματικής αλλαγής, συνιστά προάγγελο μελλοντικών αλλαγών σε όλη την Ευρώπη. Ως εκ τούτου, το έργο μπορεί να αποτελέσει εργαστηριακή δοκιμή σε θέματα προσαρμογής της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Πώς τα απόβλητα γίνονται πλούτος
Νοικοκυριά στην περιφέρεια της Γαλλίας Προβηγκία-Άλπεις-Κυανή Ακτή παράγουν πολύ περισσότερα απόβλητα από τον εθνικό μέσο όρο. Με τη στήριξη της καινοτομίας σε θέματα πρόληψης και διαχείρισης αποβλήτων θα μειωθεί σημαντικά ο όγκος των αποβλήτων των νοικοκυριών που καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τα απόβλητα. Επίσης, θα τονωθεί η ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας της περιοχής.

Ενεργειακή απόδοση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
Στις παλιές κατοικίες του Βελγίου, τα νοικοκυριά χρησιμοποιούν 70 % παραπάνω ενέργεια από τον μέσο όρο στην Ευρώπη. Ένα νέο ολοκληρωμένο έργο που θα στηρίξει την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ της Φλάνδρας και της Βαλονίας θα βοηθήσει να υλοποιηθούν οι πολιτικές ανακαίνισης και ανακατασκευής με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης. Περισσότερα από 8 500 νοικοκυριά σε πέντε πόλεις θα ανακαινιστούν, βοηθώντας έτσι το Βέλγιο να προχωρήσει με το σχέδιο της ανακαίνισης όλων των υπαρχουσών κατοικιών. Αυτό θα συμβάλει στη μείωση κατά 75-80 % των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και της χρήσης ενέργειας έως το 2050.

Σπάζοντας τα στεγανά των διαφορετικών τομέων και με τη συμμετοχή σημαντικών φορέων, ένα έργο στη Ναβάρα θα λειτουργήσει ως υπόδειγμα και για τις άλλες περιφέρειες που διαθέτουν στρατηγική προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, αλλά δεν είχαν καταφέρει να την υλοποιήσουν. Οι δράσεις που βοηθούν την ισπανική περιφέρεια να εκπληρώσει τους στόχους της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή για το 2030 θα περιλαμβάνουν δείκτες παρακολούθησης του κλίματος, αλλά και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες ποταμών και για έκτακτες ανάγκες που σχετίζονται με επεξεργασία λυμάτων.

Από το 2014 που ξεκίνησαν, έχουν υλοποιηθεί 25 ολοκληρωμένα έργα από αρμόδιες αρχές σε 14 κράτη μέλη στο πλαίσιο των οποίων διοργανώθηκαν δράσεις σε 18 χώρες. Τα εν λόγω έργα κινητοποιούν περισσότερα από 5 δισεκατ. ευρώ συμπληρωματικής χρηματοδότησης από άλλα ενωσιακά και εθνικά κονδύλια και τον ιδιωτικό τομέα για την εφαρμογή των πολιτικών για το περιβάλλον και το κλίμα.