Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Οι Κάτω Χώρες είναι η 21η χώρα που συμμετέχει στις κοινές προσπάθειες για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από την απάτη  

27

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει ότι οι Κάτω Χώρες είναι το 21ο κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών ως 21ου κράτος μέλος της ΕΕ που θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως η απάτη, η διαφθορά, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή η σοβαρή διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ η οποία αφορά ποσά που υπερβαίνουν τα 10 εκατ. ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί από το τέλος του 2020 σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Η εγκληματικότητα δεν έχει σύνορα και, ως εκ τούτου, πρέπει να συνεργαστούμε για την καταπολέμησή της. Η Επιτροπή καλωσορίζει τις Κάτω Χώρες μεταξύ των μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Όσο περισσότερες χώρες της ΕΕ γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, τόσο ευρύτερη θα είναι η έκταση στην οποία αυτή θα μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητές της και τα κονδύλια που μπορούν να ανακτηθούν θα είναι περισσότερα. Για τον λόγο αυτό, ζητώ από όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συμμετάσχουν σʼ αυτό το θεμελιώδους σημασίας για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς δίκτυο, ούτως ώστε να μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε λεπτό του προϋπολογισμού της ΕΕ θα δαπανάται προς όφελος των πολιτών μας.»

Τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιλέξει να συμμετάσχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορούν να το πράξουν οποιαδήποτε στιγμή μετά την έκδοση του κανονισμού, εφόσον το επιθυμούν. Στις 14 Ιουνίου 2018, η Μάλτα γνωστοποίησε στην Επιτροπή την πρόθεσή της να συμμετάσχει. Η Επιτροπή εξετάζει αυτή τη γνωστοποίηση σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 331 της ΣΛΕΕ και αναμένεται να λάβει σύντομα απόφαση. Οι παρακάτω χώρες της ΕΕ συμμετέχουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Σλοβενία.

Σύνθεση της επιτροπής επιλογής για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε επίσης στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατάλογο υποψηφίων μελών για την επιτροπή επιλογής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η επιτροπή επιλογής θα αποτελείται από δώδεκα μέλη, που αναμένεται να αναλάβουν τα καθήκοντά τους τον Οκτώβριο του 2018. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα έχουν υπηρετήσει ως πρώην μέλη του Δικαστηρίου της ΕΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρώην εθνικά μέλη της Eurojust, μέλη εθνικών ανώτατων δικαστηρίων ή ανώτατοι γενικοί εισαγγελείς ή δικηγόροι. Η επιλογή της Επιτροπής βασίζεται στη γεωγραφική ισορροπία, την ισορροπία μεταξύ των φύλων και τη δέουσα εκπροσώπηση των νομικών συστημάτων των κρατών μελών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Η επιτροπή επιλογής θα καταρτίσει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων για τη θέση του Ευρωπαίου Γενικού Εισαγγελέα και θα αξιολογήσει τα προσόντα των υποψηφίων πριν από τον διορισμό τους από το Συμβούλιο.

Ιστορικό

Κάθε χρόνο, τουλάχιστον 50 δις ευρώ από έσοδα ΦΠΑ χάνονται για τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της διασυνοριακής απάτης. Γι’ αυτόν τον λόγο, το 2013, η Επιτροπή πρότεινε, υπό την ηγεσία της πρώην Επιτρόπου Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας κ. Βίβιαν Ρέντινγκ, τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στη συνέχεια, ξεκίνησε η υλοποίηση της πρότασης αυτής από 20 κράτη μέλη τον Ιούνιο του 2017 μέσω του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διασφαλίζει ότι η διερεύνηση εγκλημάτων εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένης της απάτης, της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ— θα είναι πιο αποτελεσματική και ταχεία σε ολόκληρη την ΕΕ. Θα υπερβεί τα υπάρχοντα προβλήματα και θα χειρίζεται υποθέσεις απάτης που αφορούν χρήματα της ΕΕ άνω του ποσού των 10.000 ευρώ, καθώς και περίπλοκες υποθέσεις διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ στις οποίες η ζημία θα υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Γιʼ αυτόν τον σκοπό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συνεργάζεται στενά με τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου, καθώς και με άλλα όργανα της ΕΕ, όπως η Eurojust και η Ευρωπόλ. Τον Μάιο του 2018, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες ώστε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) να καταστεί επίσης στενός εταίρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή των Κάτω Χωρών στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.