Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ

50

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει σήμερα έκθεση σχετικά με τη δεύτερη ετήσια επανεξέταση της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη φετινή έκθεση οι ΗΠΑ εξακολουθούν να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται στο πλαίσιο της ασπίδας προστασίας από την ΕΕ στις συμμετέχουσες εταιρείες στις ΗΠΑ. Τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές των ΗΠΑ για την εφαρμογή των συστάσεων που διατύπωσε η Επιτροπή στην έκθεση του περασμένου έτους βελτίωσαν τη λειτουργία του πλαισίου.

Ωστόσο, η Επιτροπή αναμένει από τις αρχές των ΗΠΑ να διορίσουν μόνιμο διαμεσολαβητή πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ασκούντα χρέη διαμεσολαβητή. Ο μόνιμος διαμεσολαβητής αποτελεί σημαντικό μηχανισμό που θα εξασφαλίσει ότι αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι καταγγελίες που αφορούν την πρόσβαση των αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Ο κ. Άντρους Άνσιπ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή επανεξέταση δείχνει ότι η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι σε γενικές γραμμές επιτυχής. Περισσότερες από 3.850 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί, μεταξύ των οποίων η Google, η Microsoft και η IBM — μαζί με πολλές ΜΜΕ. Έτσι εξασφαλίζεται μια επιχειρησιακή βάση ώστε να βελτιώνεται και να ενισχύεται διαρκώς ο τρόπος λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Αναμένουμε τώρα από τους Αμερικανούς εταίρους μας να διορίσουν τον μόνιμο διαμεσολαβητή, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ όσον αφορά την προστασία των δεδομένων.»

Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων κ. Βιέρα Γιούροβα δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες κοινές προκλήσεις, όσον αφορά την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φάνηκε από το σκάνδαλοFacebook / Cambridge Analytica . Η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι επίσης ένας διάλογος, ο οποίος μακροπρόθεσμα αναμένεται να συμβάλει στη σύγκλιση των συστημάτων μας με βάση ισχυρά οριζόντια δικαιώματα και ανεξάρτητη, αυστηρή επιβολή. Η σύγκλιση αυτή αναμένεται να ενισχύσει τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Εν τω μεταξύ, όλες οι συνιστώσες της ασπίδας προστασίας πρέπει να λειτουργούν πλήρως, συμπεριλαμβανομένου του διαμεσολαβητή.

Στις βελτιώσεις που έχουν ήδη γίνει περιλαμβάνεται η ενίσχυση της διαδικασίας πιστοποίησης και της προορατικής εποπτείας του πλαισίου από το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ. Όπως συνέστησε η Επιτροπή στην πρώτη ετήσια επανεξέταση, το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έχει θεσπίσει διάφορους μηχανισμούς, όπως το σύστημα ελέγχων («επιτόπιοι έλεγχοι»), το οποίο επιλέγει τυχαία εταιρείες για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή τους με τις αρχές της ασπίδας προστασίας. 100 εταιρείες έχουν ελεγχθεί: 21 εταιρείες είχαν προβλήματα που σήμερα έχουν επιλυθεί. Πρόσθετες διαδικασίες ελέγχου της συμμόρφωσης περιλαμβάνουν επίσης την ανάλυση των ιστοτόπων που συμμετέχουν στην ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι περιέχουν τους κατάλληλους συνδέσμους σε πολιτικές για την ιδιωτική ζωή. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ έθεσε σε εφαρμογή σύστημα για τον εντοπισμό ψευδών ισχυρισμών, το οποίο αποτρέπει τις εταιρείες να ισχυρίζονται ότι συμμορφώνονται με την ασπίδα προστασίας, όταν δεν έχουν πιστοποιηθεί. .

Επίσης, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου έχει επιδείξει μια πιο προορατική προσέγγιση όσον αφορά την επιβολή παρακολουθώντας την εφαρμογή των αρχών της ασπίδας προστασίας, μεταξύ άλλων και μέσω κλητεύσεων για τη συγκέντρωση πληροφοριών από τις συμμετέχουσες εταιρείες.

Όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών των ΗΠΑ σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, διορίστηκαν νέα μέλη της Επιτροπής Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και των Ατομικών Ελευθεριών (PCLOB), αποκαθιστώντας έτσι την πλήρη απαρτία της επιτροπής. Η έκθεση της εν λόγω επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της προεδρικής οδηγίας πολιτικής αριθ. 28 (PPD-28 με την οποία προβλέπονται διατάξεις για την προστασία των μη Αμερικανών) έχει πλέον δημοσιευτεί. Επιβεβαιώνει ότι τα εν λόγω μέτρα προστασίας της ιδιωτικής ζωής για μη Αμερικανούς εφαρμόζονται σε ολόκληρη την κοινότητα των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της δεύτερης επανεξέτασης λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές εξελίξεις στο νομικό σύστημα των ΗΠΑ στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Το υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ άρχισε διαβούλευση για μια ομοσπονδιακή προσέγγιση της προστασίας των δεδομένων για την ιδιωτική ζωή στην οποία συνέβαλε η Επιτροπή, και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις υφιστάμενες εξουσίες που διαθέτει σε αυτόν τον τομέα. Σχετικά με το σκάνδαλο Facebook/Cambridge Analytica, η Επιτροπή σημείωσε την επιβεβαίωση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου ότι η έρευνά της σχετικά με την υπόθεση αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επόμενα στάδια

Η έκθεση θα διαβιβαστεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων και στις αρχές των ΗΠΑ.

Η Επιτροπή αναμένει από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να προβεί στον διορισμό μόνιμου διαμεσολαβητή πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2019 το αργότερο. Σε περίπτωση που ο εν λόγω διορισμός δεν πραγματοποιηθεί μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

Ιστορικό

Η απόφαση για την ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 2016 και το πλαίσιο της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής άρχισε να λειτουργεί την 1η Αυγούστου 2016. Το πλαίσιο αυτό προστατεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ κατά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε πιστοποιημένες εταιρείες στις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικούς σκοπούς και παρέχει νομική σαφήνεια στις επιχειρήσεις που βασίζονται στις διατλαντικές διαβιβάσεις δεδομένων.

Η Επιτροπή δεσμεύτηκε να επανεξετάζει την εν λόγω ρύθμιση σε ετήσια βάση, ώστε να αξιολογεί αν εξακολουθεί να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Μετά την πρώτη ετήσια επανεξέταση, που πραγματοποιήθηκε το 2017, η Επιτροπή προέβη σε ορισμένες συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Στις 18 Οκτωβρίου, η επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, ξεκίνησε με τον υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ κ. Wilbur Ross συζητήσεις για τη δεύτερη επανεξέταση της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής ΕΕ-ΗΠΑ (δήλωση). Τα πορίσματα αυτής της έκθεσης βασίζονται σε συνεδριάσεις με εκπροσώπους όλων των κρατικών υπηρεσιών των ΗΠΑ που είναι επιφορτισμένες με τη λειτουργία της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής, μεταξύ των οποίων και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, το Γραφείο του Διευθυντή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ODNI), το Υπουργείο Δικαιοσύνης και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις Βρυξέλλες στα μέσα Οκτωβρίου 2018, καθώς και σε μελέτη που εκπονήθηκε κατόπιν ανάθεσης της Επιτροπής και, τέλος, σε εισηγήσεις από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των παρατηρήσεων από εταιρείες και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στην προστασία της ιδιωτικής ζωής. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των ανεξάρτητων αρχών προστασίας δεδομένων των κρατών μελών της ΕΕ.