Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «HORIZON 2020»

0
102

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία «HORIZON 2020»

Η Ελληνική Αστυνομία από τον Σεπτέμβριο του 2019 συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και καινοτομία HORIZON 2020. Προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που εκπηγάζουν από τα ανάλογα χρηματοδοτικά έργα, έχει συγκροτήσει επιστημονικές ομάδες αποτελούμενες από καταρτισμένα στελέχη επιλεγμένων επιτελικών υπηρεσιών με αρμοδιότητες σχετιζόμενες με το κατά περίπτωση αντικείμενο έρευνας.

Το HORIZON2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πλαίσιο της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014 -2020 σχεδόν 80 δισ. ευρώ.

Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: Επιστημονική Αριστεία, Βιομηχανική Υπεροχή και Κοινωνικές Προκλήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου που θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Ο τομέας ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος HORIZON 2020, όπου συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία έχει τίτλο «Ασφαλείς κοινωνίες – προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της» προωθώντας την έρευνα και την καινοτομία στα θέματα ασφάλειας ως κοινωνική αξία, που έχει ως πρώτιστη προτεραιότητα τον σεβασμό των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

Δείτε εδώ την ανάλυση των ερευνητικών δράσεων όπου συμμετέχει η Ελληνική Αστυνομία