Κυκλική οικονομία: αυστηρότεροι κανόνες κατανάλωσης και ανακύκλωσης στην ΕΕ

0
259
  • Απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι για το 2030 όσον αφορά τη χρήση υλικών και το οικολογικό αποτύπωμα κατανάλωσης

  • Η οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό πρέπει να περιλαμβάνει προϊόντα που δε σχετίζονται με την ενέργεια
  • Οι στόχοι της Πράσινης Συμφωνίας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε συστάσεις πολιτικής για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς τον άνθρακα, βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής οικονομίας έως το 2050 το αργότερο.

Η έκθεση, που εγκρίθηκε σήμερα με 574 ψήφους υπέρ, 22 κατά και 95 αποχές, αποτελεί απάντηση στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την κυκλική οικονομία.

Απαιτούνται δεσμευτικοί στόχοι για το 2030 όσον αφορά τη χρήση υλικών και το οικολογικό αποτύπωμα της κατανάλωσής μας, οι οποίοι θα καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής κάθε κατηγορίας προϊόντων που διατίθεται στην αγορά της ΕΕ, τονίζουν οι ευρωβουλευτές. Καλούν επίσης την Επιτροπή να προτείνει δεσμευτικούς στόχους ανά προϊόν ή/και ανά τομέα για το ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Το Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέα νομοθετική πρόταση το 2021, διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα που δε σχετίζονται άμεσα με τον τομέα της ενέργειας. Πρέπει να καθοριστούν ειδικά πρότυπα για κάθε προϊόν, ώστε αυτά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ να έχουν καλές επιδόσεις, να είναι ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιήσιμα, να μπορούν εύκολα να επισκευαστούν, να μην είναι τοξικά, να αναβαθμίζονται και να ανακυκλώνονται, να περιέχουν ανακυκλωμένο περιεχόμενο και να είναι αποδοτικά ως προς τη χρήση πόρων και ενέργειας. 

Κατά τη συζήτηση στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές τόνισαν επίσης ότι η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας θα είναι δυνατή μόνο εάν η ΕΕ στραφεί σε ένα μοντέλο κυκλικής οικονομίας και ότι η αλλαγή αυτή θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Η υφιστάμενη νομοθεσία για τα απόβλητα πρέπει να εφαρμοστεί διεξοδικότερα, ενώ απαιτούνται περαιτέρω μέτρα για βασικούς τομείς και προϊόντα, όπως τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα πλαστικά, οι συσκευασίες και τα ηλεκτρονικά προϊόντα, οι προσθέτουν οι ευρωβουλευτές. Παρακολουθήστε ολόκληρη την συζήτηση μαγνητοσκοπημένη εδώ.

Σχετικές πληροφορίες

Τον Μάρτιο του 2020, η Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο «Σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία

για μια καθαρότερη και ανταγωνιστικότερη Ευρώπη». Στα τέλη Οκτωβρίου του 2020 πραγματοποιήθηκε σχετική συζήτηση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και η έκθεση εγκρίθηκε στις 27 Ιανουαρίου 2021.

Έως 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθορίζεται κατά τη φάση σχεδιασμού. Η παγκόσμια κατανάλωση υλικών αναμένεται να διπλασιαστεί τα επόμενα σαράντα χρόνια, ενώ η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων κάθε χρόνο προβλέπεται να αυξηθεί κατά 70% έως το 2050. Το ήμισυ των συνολικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, και πάνω από το 90% της απώλειας βιοποικιλότητας και της καταπόνησης των υδάτων, προκαλούνται από την εξόρυξη και επεξεργασία πόρων.