Περιφέρεια Πελοποννήσου: Πρόσκληση προς δήμους για τη δημιουργία Κέντρων Κοινότητας

0
351

Πρόσκληση προς τους δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 κατοίκους για την χρηματοδότηση, μέσω του ΕΣΠΑ,

δημιουργίας σε αυτούς Κέντρου Κοινότητας δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, με τίτλο “Λειτουργία One Stop Shop / Κέντρων Κοινότητας ευπαθών ομάδων, με διευρυμένες υπηρεσίες (Γ΄ Φάση)”.

Η προκηρυχθείσα δράση, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αφορά στην επιχορήγηση των δυνητικών δικαιούχων για την υλοποίηση της πιο πάνω πράξης με διάρκεια λειτουργίας έως την 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά στους δήμους άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011) οι οποίοι δεν διαθέτουν Κέντρο Κοινότητας και η εξυπηρέτησή τους πραγματοποιείται μέχρι σήμερα από τις Κινητές Μονάδες των Κέντρων Κοινότητας των δήμων έδρας κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά αύριο Τετάρτη 12 Μαΐου και λήγει στις 14 Ιουλίου.

Με βάση την οικεία ΚΥΑ, τα Κέντρα Κοινότητας έχουν ως στόχο να υποστηρίξουν τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού στην εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα Κοινωνικά Προγράμματα και Υπηρεσίες που υλοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης του Κέντρου Κοινότητας και στην κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση, των ευπαθών ομάδων του τοπικού πληθυσμού.

Μέσω της δράσης επιδιώκεται η περαιτέρω ανάπτυξη και διεύρυνση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου του μηχανισμού που θα συνδυάζει υποστήριξη από ανθρώπινο δυναμικό, σύγχρονα μέσα και τεχνικές δικτύωσης και θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα ολοκληρωμένων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για την προώθηση στην απασχόληση και την κοινωνική ένταξη ωφελούμενων που ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες:

  • Πολίτες που διαβιούν στην περιοχή παρέμβασης των δομών της δράσης και κατά προτεραιότητα άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
  • Παιδιά που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισμού.

◦ Ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

◦ Ατομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων (άνεργοι ωφελούμενοι προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρία, ρομά κλπ).

◦ Πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, μετανάστες τρίτων χωρών κλπ.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι:

◦ Υποδοχή – Ενημέρωση – Υποστήριξη των ωφελουμένων, με στόχο τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου και σκοπό την προώθηση στην απασχόληση (εξατομικευμένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση με την παροχή υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής συμβουλευτικής στήριξης και κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων)

◦ Δικτύωση και συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

◦ Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης στο ευρύ κοινό.

Δυνητικοί Δικαιούχοι της δράσης είναι οι δήμοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν αποτελούν έδρα Περιφερειακής Ενότητας και έχουν πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων (απογραφή 2011), καθώς και φορείς που συστήνονται και εποπτεύονται από αυτούς (όπως Δημοτικά ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις).

Το πλήρες κείμενο και τα συνοδευτικά αρχεία της πρόσκλησης μπορείτε να τα βρείτε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.eydpelop.gr και www.espa.gr.