Η Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ κατά ένα έτος

0
73
πιστοποιητικού COVID

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την παράταση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ κατά ένα έτος, έως τις 30 Ιουνίου 2023.

Ο ιός της νόσου COVID-19 εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος στην Ευρώπη και, σε αυτό το στάδιο, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο αντίκτυπος μιας ενδεχόμενης αύξησης των μολύνσεων κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022 ή τυχόν εμφάνισης νέων παραλλαγών.

Η παράταση του κανονισμού θα διασφαλίσει ότι οι ταξιδιώτες θα μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ όταν ταξιδεύουν στην ΕΕ, όπου τα κράτη μέλη διατηρούν κάποια μέτρα για τη δημόσια υγεία. Η Επιτροπή εγκρίνει σήμερα την πρόταση για να διασφαλίσει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να ολοκληρώσουν τη νομοθετική διαδικασία εγκαίρως πριν από τη λήξη του ισχύοντος κανονισμού.

Εκτός από την παράταση του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ έως τον Ιούνιο του 2023, η Επιτροπή προτείνει επίσης ορισμένες περιορισμένες τροποποιήσεις του κανονισμού:

Να συμπεριληφθούν οι εργαστηριακές εξετάσεις αντιγόνων υψηλής ποιότητας στους τύπους διαγνωστικών εξετάσεων για τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πιστοποιητικό. Στόχος είναι να διευρυνθεί το φάσμα διαγνωστικών εξετάσεων σε μια περίοδο υψηλής ζήτησης διαγνωστικών εξετάσεων για τη νόσο COVID-19.

Να διασφαλιστεί ότι τα πιστοποιητικά εμβολιασμού περιέχουν τον ορθό συνολικό αριθμό δόσεων που έχουν χορηγηθεί σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, και όχι μόνο στο κράτος μέλος που εκδίδει το πιστοποιητικό. Σκοπός είναι να αντιμετωπιστούν οι πρακτικές ανησυχίες που εξέφρασαν οι πολίτες σχετικά με τα πιστοποιητικά που αναφέρουν εσφαλμένο αριθμό δόσεων όταν οι πολίτες λαμβάνουν δόσεις εμβολίου σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Να προβλεφθεί η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών για άτομα που συμμετέχουν σε κλινικές δοκιμές για εμβόλια κατά της νόσου COVID-19. Το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ που εκδίδεται για όσους συμμετέχουν στις δοκιμές μπορεί στη συνέχεια να γίνει δεκτό από άλλα κράτη μέλη. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην υποστήριξη της συνεχούς ανάπτυξης και μελέτης εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.

Η εγχώρια χρήση των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID της ΕΕ παραμένει ζήτημα για το οποίο αποφασίζουν τα κράτη μέλη. Η ενωσιακή νομοθεσία για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ δεν προβλέπει ούτε απαγορεύει την εγχώρια χρήση του ψηφιακού πιστοποιητικού COVID της ΕΕ (όπως για την πρόσβαση σε εκδηλώσεις ή εστιατόρια).

Ταυτόχρονα όμως, όταν ένα κράτος μέλος θεσπίζει σύστημα πιστοποιητικών COVID-19 για εγχώριους σκοπούς, θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα ψηφιακά πιστοποιητικά COVID της ΕΕ γίνονται πλήρως δεκτά για τους σκοπούς αυτούς. Πέραν αυτού, η Επιτροπή προτρέπει επίσης τα κράτη μέλη να ευθυγραμμίσουν τις εγχώριες περιόδους ισχύος τους με την περίοδο ισχύος που ορίζεται σε επίπεδο ΕΕ για ταξιδιωτικούς σκοπούς.

Επόμενα βήματα

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η παράταση θα εγκριθεί πριν από τις 30 Ιουνίου 2022, την τρέχουσα καταληκτική ημερομηνία του κανονισμού για το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID της ΕΕ, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να εγκρίνουν γρήγορα την πρόταση.