Η ΕΕ ζητά την άποψη των εκπαιδευτικών για τη μάθηση εκτός τάξης (έρευνα)

32
μαθητές

Ο όρος «περιβάλλοντα μάθησης» αναγνωρίζει ότι στην εποχή μας, η μάθηση λαμβάνει χώρα σε διάφορα μέρη, όχι μόνο στις αίθουσες διδασκαλίας και στα σχολεία.

Τα περιβάλλοντα αυτά μπορούν να υποστηρίξουν την ενδιαφέρουσα και αυθεντική μάθηση για τον πραγματικό κόσμο, ειδικά όταν τα σχολεία συνεργάζονται με εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη. Στην παρούσα έρευνα, η ΕΕ ζητά να γνωρίσει τις απόψεις σας σχετικά με τη μάθηση που συντελείται εκτός του σχολικού περιβάλλοντος.

Πλέον έχει καταρριφθεί η πεποίθηση ότι οι σχολικές αίθουσες είναι το μόνο μέρος όπου μπορεί να συντελεστεί μάθηση.

Τα τελευταία χρόνια, εκδηλώνεται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η μάθηση στο σχολείο μπορεί να συνδυαστεί με μάθηση εκτός της τάξης.

Είναι μάλιστα εντονότερο από την πανδημία COVID-19 και έπειτα, ιδίως στο πλαίσιο των χώρων μάθησης και της μικτής μάθησης.

Η μάθηση εκτός τάξης συνίσταται συνήθως σε έναν συνδυασμό διδακτικών και μη διδακτικών μαθησιακών εμπειριών εκτός της επίσημης εκπαίδευσης.

Ως προσέγγιση είναι ιδιαίτερα κατάλληλη και ενδιαφέρουσα για μαθητές που δυσκολεύονται με την επίσημη μάθηση, η οποία συντελείται ως επί το πλείστον στην τάξη.

Αυτό το είδος μάθησης προϋποθέτει συνεργασίες ανάμεσα στα σχολεία και σε ενδιαφερόμενα μέρη από την τοπική κοινότητα, όπως γονείς, τοπικές επιχειρήσεις, μουσεία και βιβλιοθήκες, οικολογικές και περιβαλλοντικές οργανώσεις και εγκαταστάσεις για τη νεολαία και τον αθλητισμό.

Πείτε και εσείς την απόψή σας σε αυτή τη σύντομη έρευνα μέχρι τις 30 Μαΐου 2022. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο School Education Gateway.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ