Η Επιτροπή προτείνει αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 στη Μεσόγειο Θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο

0
92
αλιευτικές αλιεία

η Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της σχετικά με τις αλιευτικές δυνατότητες για το 2024 για τη Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο. Η πρόταση προωθεί τη βιώσιμη διαχείριση των αποθεμάτων ιχθύων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο και υλοποιεί τις πολιτικές δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στη δήλωση MedFish4Ever και στη δήλωση της Σόφιας.

Η Επιτροπή προτείνει να χρησιμοποιηθούν τα ίδια εργαλεία που εισήχθησαν στις αλιευτικές δυνατότητες του 2022 και του 2023, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Τα εργαλεία αυτά περιλαμβάνουν την αλιευτική προσπάθεια για τις μηχανότρατες και τα παραγαδιάρικα, καθώς και όρια αλιευμάτων για τις γαρίδες βαθέων υδάτων. Τα μέτρα αυτά θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του πολυετούς σχεδίου διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου (ΠΣΔ) για τα βενθοπελαγικά αποθέματα, με στόχο την επίτευξη, το αργότερο έως τις 1 Ιανουαρίου 2025, της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ), δηλαδή της μέγιστης ποσότητας ιχθύων που μπορούν να αποσύρουν οι αλιείς από τη θάλασσα χωρίς να διακυβεύεται η αναγέννηση και η μελλοντική παραγωγικότητα του αποθέματος.

Οι περισσότερες αλιευτικές δυνατότητες θα προταθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με βάση τα αποτελέσματα της ετήσιας συνόδου της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ) (6-10 Νοεμβρίου 2023) και τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της Δυτικής Μεσογείου, το οποίο αναμένεται προς τα τέλη Οκτωβρίου.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα, η πρόταση διατηρεί αμετάβλητα τα μέτρα για τα κόκκινα κοράλλια. Όσον αφορά το λυθρίνι και τις γαρίδες βαθέων υδάτων, η φετινή πρόταση συνεχίζει τη σταδιακή μείωση των αλιευμάτων και για τα δύο είδη, σύμφωνα με τα προσφάτως συμφωνηθέντα σχέδια διαχείρισης της ΓΕΑΜ από το 2022. Η πρόταση για το κυνηγό και άλλα αποθέματα με μεταβατικά μέτρα της ΓΕΑΜ που λήγουν στα τέλη του 2023 θα επικαιροποιηθεί μετά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ του 2023.

Στην Αδριατική Θάλασσα, η πρόταση συνεχίζει την εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου της ΓΕΑΜ για τα βενθοπελαγικά αποθέματα και του πολυετούς σχεδίου της ΓΕΑΜ για τα μικρά πελαγικά αποθέματα. Για τα μικρά πελαγικά αποθέματα, η πρόταση συνεχίζει την εφαρμογή ενός τρίτου μεταβατικού έτους του πολυετούς σχεδίου. Όσον αφορά τα βενθοπελαγικά αποθέματα, προτείνει να συνεχιστεί η εφαρμογή του καθεστώτος αλιευτικής προσπάθειας σύμφωνα με τον στόχο επίτευξης ΜΒΑ έως το 2026. Η ΓΕΑΜ αναμένεται να εκδώσει αποφάσεις σχετικά με την περαιτέρω εφαρμογή και των δύο πολυετών σχεδίων για την Αδριατική κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ του 2023.

Στον Εύξεινο Πόντο, η πρόταση περιλαμβάνει όρια αλιευμάτων και ποσοστώσεις για την παπαλίνα και το καλκάνι. Για την παπαλίνα, η Επιτροπή προτείνει να διατηρηθεί το όριο αλιευμάτων του 2023. Για το καλκάνι, τα επίπεδα των συνολικών επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) και των ποσοστώσεων θα καθοριστούν και θα εγκριθούν κατά την ετήσια σύνοδο της ΓΕΑΜ του 2023.

Η πρόταση καταδεικνύει τον στόχο της Επιτροπής να καταστήσει την αλιεία στις δύο αυτές θαλάσσιες λεκάνες βιώσιμη, σύμφωνα με τη στρατηγική του 2030 της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (ΓΕΑΜ), η οποία είναι η περιφερειακή οργάνωση διαχείρισης της αλιείας που είναι αρμόδια για τη διατήρηση και τη διαχείριση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο.

Επόμενα βήματα

Το Συμβούλιο θα συζητήσει την πρόταση της Επιτροπής στις 11 και 12 Δεκεμβρίου και θα καθορίσει την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται την 1 Ιανουαρίου 2024.