Ξεκινά σήμερα το πρόγραµµα για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών

0
107

Ξεκινά Πέµπτη 23 Φεβρουαρίου και ώρα 10.00 το πρωί, η υποβολή
αιτήσεων στο πλαίσιο δύο νέων προγραµµάτων απασχόλησης, για την πρόσληψη σε
θέσεις πλήρους απασχόλησης συνολικά 15.000 ανέργων, ηλικίας άνω των 50
ετών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισµούς, Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Κοινωνικούς Συνεταιρισµούς Περιορισµένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τοµέα.
Οι 5.000 θέσεις αφορούν ανέργους άνω των 50 ετών που βρίσκονται σε µειονεκτική
και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση, είναι δηλαδή εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων του
ΟΑΕ∆, για χρονικό διάστηµα άνω των έξι µηνών και των 12 µηνών αντίστοιχα και οι οποίοι θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης («α. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που βρίσκονται σε
µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση»).
Οι 10.000 θέσεις αφορούν εγγεγραµµένους στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ για
χρονικό διάστηµα άνω των τριών µηνών και στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετάσχουν
εργοδότες που κατά το µήνα υποβολής των αιτήσεων απασχολούν προσωπικό έως 20
άτοµα µε πλήρη απασχόληση («β. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε
προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών»).
Οι επιχειρήσεις, προκειµένου να ενταχθούν στα προγράµµατα δεν πρέπει πριν την
υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης να έχουν προβεί σε µείωση του προσωπικού τους κατά την διάρκεια του 12µηνου -για το πρόγραµµα των 5.000 θέσεων- ή του τριµήνου – για το πρόγραµµα των 10.000 θέσεων- πριν από την υποβολή της αίτησης.

∆ιατηρούν επίσης το προσωπικό τους καθ’ όλη την διάρκεια του προγράµµατος.
Το ύψος της επιχορήγησης και στα δύο προγράµµατα ορίζεται στο 50% του
µηνιαίου µισθολογικού και µη µισθολογικού κόστους του ωφελούµενου. Σε αυτό
περιλαµβάνονται οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη και οι αποζηµιώσεις του
∆ώρου Χριστουγέννων, ∆ώρου Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας- µε ανώτατο όριο τα 500 ευρώ µηνιαίως.
Η διάρκεια επιχορήγησης ανά πρόγραµµα είναι η ακόλουθη:
A. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό άνω των 20
θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη 5.000 ανέργων που
βρίσκονται σε µειονεκτική και ιδιαίτερα µειονεκτική θέση:
• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε ιδιαίτερη µειονεκτική θέση
(διάρκεια ανεργίας άνω των 12 µηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 µήνες,
µε δυνατότητα επέκτασης για άλλους εννέα µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του
προγράµµατος η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις
επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσµευση.
• Για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε µειονεκτική θέση (διάρκεια
ανεργίας έξι έως 12 µήνες) η διάρκεια της επιχορήγησης είναι εννέα µήνες χωρίς
δυνατότητα επέκτασης. Οι επιχειρήσεις δεσµεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό
τους για τρεις επιπλέον µήνες.
Β. Πρόγραµµα επιχορήγησης επιχειρήσεων µε προσωπικό έως 20 θέσεων
πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη 10.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50
ετών:
• Για την πρόσληψη µακροχρόνια ανέργων (εγγεγραµµένοι στο µητρώο ανέργων
του ΟΑΕ∆ για χρονικό διάστηµα άνω των 12 µηνών) η διάρκεια της επιχορήγησης
είναι 12 µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για εννέα µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης
του προγράµµατος η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για
τρεις επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη περίπτωση δεν ισχύει η δέσµευση.
• Για την πρόσληψη µη µακροχρόνια ανέργων (διάρκεια ανεργίας τρείς έως 12
µήνες) η διάρκεια επιχορήγησης είναι εννέα µήνες µε δυνατότητα επέκτασης για
άλλους εννέα µήνες. Σε περίπτωση επέκτασης του προγράµµατος, η επιχείρηση
δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για έξι επιπλέον µήνες. Σε αντίθετη
περίπτωση η επιχείρηση δεσµεύεται να διατηρήσει το προσωπικό της για τρεις
επιπλέον µήνες.
Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ανωτέρω προγράµµατα
υποβάλουν ηλεκτρονικά την αναρτηµένη στην ιστοσελίδα του Οργανισµού (www.oaed.gr)
αίτηση υπαγωγής – υπεύθυνη δήλωση που αφορά στο εκάστοτε πρόγραµµα και εµπεριέχει
την εντολή κενής θέσης, (εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις), µε την προϋπόθεση ότι έχουν
παραλάβει κλειδάριθµο από τα ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆ της περιοχής τους, µε τον οποίο έχουν
πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕ∆ (e-services).
Ο ΟΑΕ∆, εφαρµόζοντας µε επιτυχία, τη νέα διαδικασία επιλογής υποψηφίων για
πρόσληψη ανέργων, παρέχει στους ενδιαφερόµενους εργοδότες – επιχειρήσεις πρόσβαση
στα στοιχεία βιογραφικού σηµειώµατος των εγγεγραµµένων στα µητρώα του ανέργων, µε
βάση την ειδικότητά τους, την περιοχή στην οποία διαµένουν αλλά και σε πληροφορίες για
την εργασιακή εµπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης και τις δεξιότητες του ανέργου.
Σηµειώνεται ότι ο εργοδότης έχει πρόσβαση µόνον στα καταχωρισµένα στοιχεία
βιογραφικού των ανέργων (ειδικότητα, εργασιακή εµπειρία, εκπαίδευση) και όχι στα
προσωπικά τους στοιχεία.
Όλοι οι ενδιαφερόµενοι άνεργοι θα πρέπει να έχουν συµπληρώσει το τυποποιηµένο
έντυπο εξατοµικευµένης προσέγγισης του ΟΑΕ∆, να διαθέτουν συµπληρωµένο Ατοµικό
Σχέδιο ∆ράσης, να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της ΕΕ ή
οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων
χωρών που έχουν άδεια διαµονής για εξαρτηµένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό
διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα. Καλούνται να συµπληρώσουν ή να επικαιροποιήσουν το
Βιογραφικό τους Σηµείωµα, είτε ως πιστοποιηµένοι χρήστες µε τη χρήση κλειδαρίθµου
µέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, είτε µε τη συνεργασία Εργασιακού Συµβούλου στα
ΚΠΑ2 ΟΑΕ∆.
Οι δαπάνες για την εφαρµογή των προγραµµάτων προβλέπεται να καλυφθούν από
τον λογαριασµό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλάδου ΛΑΕΚ.
Αναλυτικότερα, οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής στα ανωτέρω Προγράµµατα
αναγράφονται στις σχετικές ∆ηµόσιες Προσκλήσεις που είναι αναρτηµένες στον δικτυακό
τόπο του ΟΑΕ∆ (www.oaed.gr).