Άρωμα Ελλάδας στην Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ισότητα των φύλων στην Ε.Ε.

0
100

Στις 7 Μαρτίου 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε την «Ετήσια Έκθεση για την Ισότητα μεταξύ Γυναικών και Ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση» ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Γυναικών.

Πρόκειται για μία άκρως χρήσιμη και εύχρηστη έκδοση στην αγγλική γλώσσα με έγκυρα στατιστικά στοιχεία από την EUROSTAT και εθνικές καλές πρακτικές για μία ολοκληρωμένη παρουσίαση της κατάστασης της ισότητας των φύλων στην Ε.Ε.: (http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=43416 ).

Ορισμένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά στοιχεία της Έκθεσης, αφορούν στα εξής:

  • το τρίτο τετράμηνο του 2016 ο μέσος όρος του ρυθμού απασχόλησης για τους άνδρες ήταν 77,4% και για τις γυναίκες ήταν 65,5% (τα αντίστοιχα ποσοστά για τη χώρα μας είναι 67% για τους άνδρες και μόλις 48% για τις γυναίκες)
  • μόλις το 16% των γυναικών Ρομά εργάζεται σε σχέση με το 34% για τον ανδρικό πληθυσμό των Ρομά, ενώ οι νέες γυναίκες Ρομά δεν έχουν ουδεμία σχέση με την εργασία, την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε ποσοστό 72% έναντι του 55% για τους συνομήλικους άνδρες Ρομά
  • έως το τέλος του Νοεμβρίου 2016 περισσότερο από ένα εκατομμύρια αιτήσεις για χορήγηση ασύλου υποβλήθηκαν στα Κράτη-Μέλη της Ε.Ε., εκ των οποίων το 33% προέρχονταν από γυναίκες
  •  το συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ γυναικών και ανδρών ηλικίας άνω των 65 ετών στην Ε.Ε. παραμένει υψηλό και ο μέσος όρος καταγράφεται στο 37,6%
  • ο μέσος όρος συμμετοχής των γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο των εισηγμένων εταιρειών είναι 23,9% και μόλις τέσσερα Κράτη-Μέλη παρουσιάζουν ποσοστά άνω του 30% (η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις με μονοψήφιο ποσοστό της τάξης του 9,1%)
  • ο μέσος όρος γυναικών στα Εθνικά Κοινοβούλια των 28 Κρατών-Μελών ήταν μόλις 28,7% τον Νοέμβριο του 2016
  • το 44,4% των υπουργικών χαρτοφυλακίων σε γυναίκες αφορούσαν τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα, ενώ το 68,2% των αρρένων υπουργών σχετίζονταν με την οικονομική πολιτική.

Το πολύ θετικό στοιχείο για τη χώρα μας είναι το αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι πολιτικές και οι δράσεις του κρατικού φορέα ισότητας των φύλων, αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επιλέγονται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ως εθνικές καλές πρακτικές στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Ειδικότερα, στη σελίδα 43 της έντυπης έκδοσης, υπάρχει σαφής αναφορά στη θεσμοθετημένη συνεργασία της Γ.Γ.Ι.Φ. με οκτώ συναρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης προς όφελος των γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους, ενώ στις σελίδες 51-52 της Έκθεσης το «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2016-2020» χαρακτηρίζεται ως καλή πρακτική για την ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές και δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποίησε τις εισηγήσεις του αρμόδιου Διευθυντή της Γ.Γ.Ι.Φ. με ενσωμάτωση του αντίστοιχου λεκτικού και ρητή διατύπωση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και των έξι αξόνων προτεραιότητας του ΕΣΔΙΦ 2016-2020.

Επιπλέον, αξίζει να επισημανθεί ότι η Έκθεση της Ε.Ε. συμπεριλαμβάνει στη σελίδα 42 ως καλή πρακτική το Συγχρηματοδοτούμενο Έργο για την προστασία των μεταναστριών και των γυναικών προσφύγων από τη βία με συντονιστή φορέα το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΝΠΙΔ εποπτευόμενο από το Υπουργείο Εσωτερικών).

Η αναγνώριση έχει ευρωπαϊκό αντίκτυπο, διότι η εκάστοτε Ετήσια Έκθεση της Ε.Ε. δεν περιλαμβάνει παραδείγματα και από τα 28 Κράτη-Μέλη, παρά μόνο από όσα Κράτη κρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι συγκεκριμένες δράσεις προσφέρουν προστιθέμενη αξία στον τομέα της ισότητας των φύλων.

Έτσι, με μεθοδικότητα, δικτύωση και προσεγμένη προβολή του έργου μας, η Γ.Γ.Ι.Φ. εξασφάλισε μία ευρωπαϊκή αναγνώριση όχι μόνο για τον κρατικό φορέα ισότητας των φύλων αλλά και για τη χώρα συνολικά.

Η συγκεκριμένη δημόσια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων εντάσσεται στο θεματικό πεδίο «Θεσμικοί Μηχανισμοί για την Ισότητα των Φύλων» και υλοποιείται στο πλαίσιο αξιοποίησης όλων των εργαλείων στον αγώνα για την επίτευξη της ουσιαστικής ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ατζέντα 2030).