Διαδικασία του άρθρου 50: πρόταση οδηγιών διαπραγμάτευσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0
126

Το σώμα των Επιτρόπων απέστειλε  σύσταση στο Συμβούλιο για να αρχίσει διαπραγματεύσεις δυνάμει του άρθρου 50 με το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εν λόγω σύσταση περιλαμβάνει σχέδιο διαπραγματευτικών οδηγιών. Η νομική αυτή εντολή αποτελεί συνέχεια της έγκρισης, το περασμένο Σάββατο, πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το κείμενο συμπληρώνει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές και παρέχει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή της πρώτης φάσης των διαπραγματεύσεων. Αντανακλά επίσης την προσέγγιση δύο φάσεων που πρότειναν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών και δίνει προτεραιότητα στα θέματα εκείνα που είναι αναγκαία για να διασφαλιστεί η ομαλή αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.

Οι διαπραγματευτικές οδηγίες καλύπτουν τέσσερις βασικούς τομείς. Η διασφάλιση του καθεστώτος και των δικαιωμάτων των πολιτών —των πολιτών της ΕΕ27 στο Ηνωμένο Βασίλειο και των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου στην ΕΕ 27— και των οικογενειών τους είναι η πρώτη προτεραιότητα των διαπραγματεύσεων. Στη σύσταση της Επιτροπής αναφέρεται σαφώς ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία σχετικά τις αρχές της οικονομικής εκκαθάρισης για να μπορέσει να αρχίσει η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι διαπραγματεύσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύσουν τις δεσμεύσεις της «Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής». Θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για να αποφευχθεί η δημιουργία δυσπροσπέλαστων συνόρων στη νήσο της Ιρλανδίας. Τέλος, θα πρέπει να καθοριστούν ρυθμίσεις σχετικά με τη διευθέτηση των διαφορών και τη διαχείριση της συμφωνίας αποχώρησης.

Ο κ. Michel Barnier, διαπραγματευτής της Ένωσης στις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο δυνάμει του άρθρου 50, δήλωσε τα εξής: «Με τη σημερινή μας σύσταση επιχειρούμε να διασφαλίσουμε ότι η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει ομαλά. Αυτό είναι προς συμφέρον όλων. Μόλις το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο, θα ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις με εποικοδομητικό τρόπο.»

Τα επόμενα βήματα

Η σημερινή σύσταση θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο, όπου αναμένεται να εγκριθεί από το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στις 22 Μαΐου.

Ιστορικό

Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές στις 29 Απριλίου 2017. Οι διαπραγματεύσεις θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις διαπραγματευτικές οδηγίες του Συμβουλίου, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του ψηφίσματος της 5ης Απριλίου 2017.