Διεθνείς ροές δεδομένων: Η Επιτροπή δρομολογεί την έκδοση της απόφασης περί επάρκειας για την Ιαπωνία

0
94

Η δημοσιεύει το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας και τα συναφή έγγραφα. Τα έγγραφα που περιλαμβάνουν τις πρόσθετες εγγυήσεις τις οποίες θα εφαρμόζει η Ιαπωνία στα δεδομένα που της διαβιβάζονται από την ΕΕ, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται όσον αφορά την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της Ιαπωνίας στα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, δεσμεύσεις οι οποίες εξασφαλίζουν ότι το επίπεδο προστασίας των δεδομένων είναι ισοδύναμο με εκείνο της ΕΕ  δημοσίευσε η Επιτροπή μετά από την ενημέρωση της Eπιτρόπου κας Γιούροβα στο Κολλέγιο  των Επιτρόπων σχετικά με τα επόμενα βήματα. Η Ιαπωνία ακολουθεί επίσης παρόμοια διαδικασία για την αναγνώριση του ενωσιακού πλαισίου προστασίας των δεδομένων.

Η κ. Βιέρα Γιούροβα, Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και Ισότητας των Φύλων, δήλωσε τα εξής: «Δημιουργούμε τον μεγαλύτερο χώρο ασφαλών ροών δεδομένων στον κόσμο. Τα προσωπικά δεδομένα θα μπορούν να ταξιδεύουν με ασφάλεια μεταξύ της ΕΕ και της Ιαπωνίας προς όφελος τόσο των πολιτών μας όσο και των οικονομιών μας. Η εταιρική μας σχέση θα προωθήσει τα παγκόσμια πρότυπα για την προστασία των δεδομένων και θα αποτελέσει παράδειγμα για μελλοντικές συμπράξεις σ’ αυτόν τον νευραλγικό τομέα.»

Σ’ αυτό το στάδιο κάθε πλευρά εφαρμόζει τις εσωτερικές διαδικασίες της για την έγκριση της αμοιβαίας διαπίστωσης της επάρκειας. Για την ΕΕ, οι διαδικασίες αυτές περιλαμβάνουν την έκδοση γνώμης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ) και την έγκριση από μια επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών της ΕΕ. Μόλις ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία, η Επιτροπή θα εκδώσει την απόφαση περί επάρκειας για την Ιαπωνία.

Τα βασικά στοιχεία της απόφασης περί επάρκειας

Η Ιαπωνία, για να εγγυηθεί ουσιαστικά ισοδύναμο επίπεδο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, δεσμεύτηκε να παράσχει τις ακόλουθες πρόσθετες εγγυήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται στην Ιαπωνία, προτού η Επιτροπή εκδώσει επίσημα την απόφαση περί επάρκειας:

  • Ένα σύνολο κανόνων που θα παρέχουν στα φυσικά πρόσωπα στην ΕΕ των οποίων προσωπικά δεδομένα διαβιβάζονται στην Ιαπωνία πρόσθετες εγγυήσεις, οι οποίες θα γεφυρώνουν αρκετές διαφορές μεταξύ των δύο συστημάτων προστασίας των δεδομένων. Οι εν λόγω πρόσθετες εγγυήσεις θα ενισχύουν, για παράδειγμα, την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων, τους όρους υπό τους οποίους τα δεδομένα των πολιτών της ΕΕ θα μπορούν να διαβιβαστούν περαιτέρω από την Ιαπωνία σε άλλη τρίτη χώρα, και τα ατομικά δικαιώματα πρόσβασης στα δεδομένα και διόρθωσής τους. Οι κανόνες αυτοί θα δεσμεύουν τις ιαπωνικές εταιρείες που εισάγουν δεδομένα από την ΕΕ και θα μπορούν να επιβληθούν από την ιαπωνική ανεξάρτητη αρχή προστασίας των δεδομένων (PPC) και τα ιαπωνικά δικαστήρια.
  • Η ιαπωνική κυβέρνηση έδωσε επίσης διαβεβαιώσεις στην Επιτροπή όσον αφορά τις εγγυήσεις σχετικά με την πρόσβαση των δημόσιων αρχών της Ιαπωνίας στα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς επιβολής του νόμου και εθνικής ασφάλειας, εγγυήσεις οι οποίες διασφαλίζουν ότι κάθε τέτοια χρήση των προσωπικών δεδομένων θα εξυπηρετεί αποκλειστικά αναγκαίους και αναλογικούς σκοπούς και θα υπόκειται σε ανεξάρτητη εποπτεία.
  • Έναν μηχανισμό διεκπεραίωσης καταγγελιών για τη διερεύνηση και την επίλυση καταγγελιών Ευρωπαίων πολιτών αναφορικά με την πρόσβαση στα δεδομένα τους από τις δημόσιες αρχές της Ιαπωνίας. Ο εν λόγω νέος μηχανισμός θα τελεί υπό τη διαχείριση και την εποπτεία της ιαπωνικής ανεξάρτητης αρχής προστασίας των δεδομένων.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες θα απολαμβάνουν ισχυρή προστασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τα ενωσιακά πρότυπα προστασίας της ιδιωτικής ζωής, όταν τα δεδομένα τους διαβιβάζονται στην Ιαπωνία. Εξάλλου, η συμφωνία αυτή θα συμπληρώσει τη συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Ιαπωνίας, και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα επωφελούνται από την απρόσκοπτη ροή δεδομένων μ’ αυτόν τον βασικό εμπορικό εταίρο, καθώς και από την προνομιακή πρόσβαση στην αγορά των 127 εκατομμυρίων Ιαπώνων καταναλωτών. Η ΕΕ και η Ιαπωνία επιβεβαιώνουν ότι, στην ψηφιακή εποχή, η προώθηση υψηλών προτύπων προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων και η διευκόλυνση του διεθνούς εμπορίου πρέπει και μπορούν να συμβαδίζουν.

Επόμενα βήματα

Το σχέδιο απόφασης περί επάρκειας θα ακολουθήσει την εξής διαδικασία:

  • έκδοση γνωμοδότησης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (ΕΣΠΔ)·
  • διαβούλευση με επιτροπή που αποτελείται από εκπροσώπους των κρατών μελών (διαδικασία επιτροπολογίας)·
  • ενημέρωση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·
  • έκδοση της απόφασης περί επάρκειας από το Σώμα των επιτρόπων.

Ιστορικό

Η Επιτροπή, όπως εξήγγειλε τον Ιανουάριο του 2017 στην ανακοίνωσή της με τίτλο Ανταλλαγή και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, ξεκίνησε διάλογο με την Ιαπωνία προκειμένου να συμφωνήσουν στο κείμενο της απόφασης περί επάρκειας.

Στις 17 Ιουλίου 2018 η ΕΕ και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις συνομιλίες τους σχετικά με την αμοιβαία επάρκεια. Συμφώνησαν να αναγνωρίζουν αμοιβαία τα συστήματα προστασίας δεδομένων κάθε μέρους ως επαρκή, κάτι που θα καταστήσει δυνατή την ασφαλή διαβίβαση δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ βασίζεται στον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, ο οποίος προβλέπει διάφορα μέσα για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων προς τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων περί επάρκειας.