Ο ορυκτός πόρος παραδοσιακά αποτελεί οδηγό οικονομικής ανάπτυξης

0
84

Η  Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ) και ο  Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη  κρίσιμων παραγόντων που αφορούν τους ορυκτούς πόρους δηλώνει ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ Αθ Κεφάλας

Η δραστηριότητα γύρω από τους ορυκτούς πόρους παραδοσιακά αποτελεί οδηγό οικονομικής ανάπτυξης (μέσα από εμπόριο και καινοτομία), απασχόληση (σε αστικά κέντρα αλλά κυρίως στην περιφέρεια), εμπόριο και τελικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την Ελληνική οικονομία. Οι ορυκτοί πόροι είναι η αρχή της αλυσίδας αξίας της ελληνικής μεταποίησης και παραδοσιακός οδηγός καινοτομίας. Τα παραπάνω δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ Αθ Κεφάλας στην ημερίδα με θέμα «Ο διαχρονικός ρόλος της ΕΑΓΜΕ στην έρευνα και αξιοποίηση των μη ενεργειακών πρώτων υλών».

«Παρότι οι ορυκτοί πόροι είναι πλούσιοι, η δημιουργία αξίας από αυτούς εξαρτάται από μία σειρά παραμέτρων, είπε ο κ Κεφάλας όπως

Η δημιουργία αξίας από τα βεβαιωμένα αποθέματα ενέχει σημαντικά εγγενή ρίσκα και υψηλά κόστη:

 • Γεωλογικά στοιχεία: περιορισμένη γνώση για το αποθεματικό δυναμικό
 • Οικονομικές συνθήκες: υψηλό κόστος έρευνας και εκμετάλλευσης καθώς και μεγάλο χρονικό διάστημα ρευστοποίησης, υψηλή έκθεση αγορών εμπορευμάτων/ μεταλλευμάτων στην οικονομική κυκλικότητα
 • Ρυθμιστικό πλαίσιο: Ελλείψεις στο χωροταξικό σχεδιασμό, ασταθές φορολογικό πλαίσιο και ανασφάλεια/ ασυνέχεια δημόσια διοίκησης και δικαίου
 • Υποδομές: μεγάλο τμήμα ορυκτών σε περιοχές Natura

Η εξορυκτική βιομηχανία έχει μεγάλο ρίσκο επένδυσης και μικρή αποδοτικότητα αλλά οι σωστές επενδύσεις αποφέρουν μακροχρόνιες, σταθερές χρηματοροές

ΕΑΓΜΕ και ΣΜΕ μπορούν να δράσουν συμπληρωματικά για την επίτευξη των κρίσιμων παραγόντων:

Χωροταξία

 • Ένταξη στο βασικό κορμό της εθνικής και περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης
 • Επαρκής χωροταξικός σχεδιασμός που διασφαλίζει την πρόσβαση στους πόρους καθώς και την επίλυση ζητημάτων χρήσης γης

Περιβαλλοντική αδειοδότηση

 • Εναρμόνιση με τις Ευρωπαϊκές και διεθνείς προοπτικές
 • Εξασφάλιση της αξιοποίησης των εθνικών ορυκτών πόρων με σεβασμό στο περιβάλλον και σε συμμόρφωση με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης

Αποδοχή από τοπικές κονωνίες

 • Ενεργή συμμετοχή στο διάλογο σε τοπικό επίπεδο
 • Προαγωγή των ορυκτών πόρων μέσα από την έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία

Κυκλική οικονομία

Αποδοτική χρήση των ΟΠΥ συμπεριλαμβανομένων αντικατάστασης, ανακύκλωσης, αξιοποίησης υπολοίπων υλικών, εξάλειψη των απωλειών στις διαδικασίες εξόρυξης καθώς και ελαχιστοποίηση / διαχείριση μεταλλευτικών απορριμμάτων

Τελικά, το όραμα για τους ορυκτούς πόρους με το οποίο πιστεύουμε ότι ευθυγραμμίζεται και η ΕΑΓΜΕ είναι:

 • Διασφάλιση της συνεχούς παροχής ορυκτών πόρων μέσα από το συνεχή εντοπισμό νέων κοιτασμάτων και δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης ζήτησης και των πεπερασμένων πόρων
 • Προαγωγή και ανάδειξη ορυκτών πόρων και εκμετάλλευσή τους μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες με οφέλη για την εθνική οικονομία
 • Προσθήκη αξίας στους ορυκτούς πόρους της χώρας μέσα από εύκολη πρόσβαση και βέλτιστες διαδικασίες εξόρυξης και επεξεργασίας σε αρμονία με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης
 • Διασφάλιση οφελών για την τοπική κοινωνία και κοινωνικά δίκαιου καταμερισμού του οφέλους σε ευθυγράμμιση με το εθνικό εισόδημα
 • Συστηματική δημιουργία και κωδικοποίηση γνώσης σχετικά με τους ορυκτούς πόρους σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Βέλτιστη αποκατάσταση και μετρα-μεταλλευτική χρήση γης με καινοτόμες μεθόδους και σε καινοτόμες εφαρμογές