Θέσεις νοσηλευτών για τη στελέχωση των ΚΟΜΥ του ΕΟΔΥ ( αναλυτικά η προκήρυξη )

0
384

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων με καθεστώς συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας 3 μηνών,

με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης
«Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα

Έχοντας υπόψη:
1. Το ν.4633/2019 (ΦΕΚ Α’/161/16-10-2019) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), Ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις»,
2. Το άρθρο 26 του Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123 Α΄/1992) «Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας»,
3. Το Π.Δ. 358/1992 «Οργάνωση –Λειτουργία – Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (ΦΕΚ 179 Α΄/1992),

4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. τέως Κ.Ε.Ε.Λ. (Υ1/οικ. 5028/2001-ΦΕΚ 831 Β΄/29- 06-2001) όπως ισχύει,
5. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/τ. Α’/20-3-2020)», άρθρο 44 «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για κατ’ οίκον υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας και λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού από πρόσωπα πιθανά κρούσματα κορωνοϊού-COVID-19»,

6. Το N. 4314/2014 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Την Υπουργική Απόφαση 32492/24-3-2020 (ΦΕΚ 1110 Β΄) τροποποίηση της 137675/ΕΥΘΥ1016/19-12- 2018 (ΦΕΚ 5968/Β/31-12-2018) Υπουργική Απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 110427/EΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ Β΄3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β΄1822) υπουργικής απόφασης “Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»,

8. Το με αρ. πρωτ.: 6094/2020-18/03/2020 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 16ης/18-03-2020 Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΟΔΥ σχετικά με την Υποβολή Πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 49_Α 2.2_00 (Α.Π.:663/17-03-2020, τίτλος « Ειδικές Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟμΥ νοσηλευτών) για την υποστήριξη των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) του Ε.Σ.Υ. στο πλαίσιο τη πρόληψης της δημόσιας υγείας λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης του Κορωνοιού (COVID-19 )») του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» και Ορισμός Υπεύθυνου
Έργου,

9. Το Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 143/Α/28.6.2014), ως ισχύει,
10. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13.07.2010) και ιδίως το άρθρο 2, ως ισχύει,

11. Το Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» και το Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 129/29-08-2019),
12.Tη με αριθμ. 134453 απόφαση περί «Ρυθμίσεων για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/τ.Β΄)»,(ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015),

13.Τη με αριθ. 663/17-3-2020 Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα» με Κωδικό Πρόσκλησης: 49_Α.2.2._00 και Κωδ. ΟΠΣ: 4246 (ΑΔΑ ΡΟΑ446ΜΤΛΡ-39Θ),
14. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 686/21-03-2020 Απόφαση Ένταξης, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΜΔΤ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΑ και ΕΚΤ, της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, η οποία χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2013-2020»,

15. Την Kοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Α1α/οικ.22817 (ΦΕΚ 1177/6-4-2020) «Περί λεπτομερειών σύστασης και περί συγκρότησης και λειτουργίας Κινητών Ομάδων Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19»,
16. Το υπ’ αριθμ. 8095/10.04.2020 ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την έγκριση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα,

17. Το υπ’ αριθμ. 8096/10.04.2020ακριβές απόσπασμα της 26ης/09.04.2020 Συνεδρίασης ΔΣ Ε.Ο.Δ.Υ. σχετικά με την απόφαση πρόσληψης εργαζομένων για την κάλυψη αναγκών του Οργανισμού στο πλαίσιο της ανωτέρω πράξης,
18. Την υπ’ αριθ. 8147/10.04.2020 (ΑΔΑ: ΩΞ8Π46ΜΗΨ5-Π12) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλ. κέντρου ΕΟΔΥ,

19. Την υπ’ αριθ. 8148/10.04.2020 (ΑΔΑ: 909Α46ΜΗΨ5-ΟΒΙ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη 500 ΚΟΜΥ & τηλ. κέντρου ΕΟΔΥ,
20. Το πρακτικό της 1ης Συνεδρίασης της Επιστημονικής Επιτροπής του Υπ. Υγείας για την εποπτεία του έργου υπ’ αριθ. 1426/24.04.2020, το οποίο κοινοποιήθηκε στη Διαχειριστική Αρχή,

21. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις(ΦΕΚ Α’ 75/30-03-2020)»,
22. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/τ. Α’/13-4-2020)»,

23. Το με αρ. πρωτ.: 8970/2020-27/04/2020 ακριβές απόσπασμα πρακτικού της 30ης/26-04-2020 Συνεδρίασης ΔΣ του ΕΟΔΥ σχετικά με την Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

24. Το γεγονός της ύπαρξης σοβαρών κινδύνων για τη δημόσια υγεία της χώρας,
Καλεί τους ενδιαφερόμενους να συνάψουν συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασής τους για ένα επιπλέον τρίμηνο, με αντικείμενο την στελέχωση 500 Κινητών Ομάδων ειδικού σκοπού και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Στελέχωση 500 ΚΟΜΥ και τηλεφωνικού κέντρου ΕΟΔΥ» της Πράξης «Δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και νοσηλευτική βοήθεια στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν» με κωδικό ΟΠΣ 5061257, σύμφωνα με τα κάτωθι:

Πίνακας 1. Γεωγραφική κατανομή ΚΟΜΥ ανά νομό και περιφερειακή ενότητα (ΔΕ Οδηγοί – ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές)
Περιφερειακές Ενότητες ΚΟΜΥ* (Νο)
Π.Ε. ΡΟΔΟΠΗΣ 6
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ 6
Π.Ε. ΕΒΡΟΥ 6
Π.Ε. ΘΑΣΟΥ 2
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 6
Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ 6

Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34
Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 6
Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ 4
Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ 6
Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ 6
Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 6

Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 6
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 6
Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 4
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ 4
Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8

Π.Ε. ΑΡΤΑΣ 4
Π.Ε. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 4
Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ 4
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 12
Π.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 6
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 8

Π.Ε. ΣΠΟΡΑΔΩΝ 2
Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ 6
Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 8
Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 6
Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 8

Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2
Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 4
Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 6
Π.Ε. ΖΑΚΥΝΘΟΥ 4
Π.Ε. ΙΘΑΚΗΣ 2

Π.Ε. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 4
Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 12
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 8
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 8

Π.Ε. ΑΡΚΑΔΙΑΣ 4
Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 6
Π.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 6
Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ 4
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 8

Π.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ      36
Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 20
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18
Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ 18
Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 18

Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 8
Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 14
Π.Ε. ΝΗΣΩΝ 10**
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΙΟΥ 2

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ 2
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΠΕΤΣΩΝ 4
ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΥΔΡΑΣ
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 6
Π.Ε. ΙΚΑΡΙΑΣ 2
Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 2
Π.Ε. ΣΑΜΟΥ 6

Π.Ε. ΧΙΟΥ 6
Π.Ε. ΣΥΡΟΥ 2
Π.Ε. ΑΝΔΡΟΥ 2
Π.Ε. ΘΗΡΑΣ 2
Π.Ε. ΚΑΛΥΜΝΟΥ 2

Π.Ε. ΚΑΡΠΑΘΟΥ 2
Π.Ε. ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ 2
Π.Ε. ΚΩ 6
Π.Ε. ΜΗΛΟΥ 2
Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ 2

Π.Ε. ΝΑΞΟΥ 2
Π.Ε. ΠΑΡΟΥ 2
Π.Ε. ΡΟΔΟΥ 6
Π.Ε. ΤΗΝΟΥ 2

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12
Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 4
Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΟΥ 4
Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ 8
Σύνολο 500

Σημείωση:*Η κάθε ΚΟΜΥ περιλαμβάνει έναν οδηγό και ένα νοσηλευτή
**

Το σύνολο των 10 ΚΟΜΥ αναλύεται στα παρακάτω κελιά ανά νησί

Πίνακας 2. Γεωγραφική κατανομή 100 στελεχών ΠΕ διοικητικού ανά Υγειονομική Περιφέρεια
ΥΠΕ ΠΕ Διοικητικού (Νο)
1η ΥΠΕ (Αττικής) 18
2η ΥΠΕ (Πειραιώς και Αιγαίου) 21
3η ΥΠΕ (Μακεδονίας) 14
4η ΥΠΕ (Μακεδονίας &Θράκης) 9

5η ΥΠΕ (Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας) 13
6η ΥΠΕ (Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και
Δυτικής Ελλάδας) 19
7η ΥΠΕ (Κρήτης) 6
ΣΥΝΟΛΟ 100

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Σύμφωνα με τις ανωτέρω θέσεις, καταρτίζονται πίνακες κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στους οποίους εντάσσονται οι υποψήφιοι όλων των προβλεπόμενων από τις ισχύουσες διατάξεις κατηγοριών, κλάδων και ειδικοτήτων, με κριτήρια σύμφωνα με τα παρακάτω προσόντα:

Α. ΔΕ Οδηγών
Α.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Απολυτήριο Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
β) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β (ΙΧΕ).
Β. ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτών

Β.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή
δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή  αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας
γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ),η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5
τουν.3252/2004 Γ. ΠΕ Διοικητικού

Γ.1. Υποχρεωτικά Προσόντα:
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
1. ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Η πρόσκληση διενεργείται εφόσον πληρούνται τα υποχρεωτικά προσόντα πρόσληψης, με μοναδικό κριτήριο την αύξουσα σειρά της αίτησης, με έναρξη τη Δευτέρα 27/04/2020 και ώρα 13:00
Οι προϋποθέσεις όλων των υπαρχόντων, αναφερομένων και υποβαλλομένων προσόντων από τους υποψηφίους θα πρέπει να συντρέχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης, λαμβανομένου δε ιδιαιτέρως υπόψη ότι ο εκάστοτε υποψήφιος μαζί με την υποβολή της αίτησής του, υπογράφει για την ορθότητα των υποβληθέντων και επικαλουμένων υπ’ αυτόν στοιχείων.

Επισημαίνεται ότι υποψήφιοι, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, θα αποκλείονται αυτομάτως από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα: https://eody-komy.services.gov.gr

3. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Οι συμβαλλόμενοι θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) τρίμηνης διάρκειας με άμεση έναρξη και με δυνατότητα παράτασής του για ένα επιπλέον τρίμηνο. Το μηνιαίο μισθολογικό κόστος, συμπεριλαμβανομένων όλων των προβλεπόμενων κρατήσεων – εισφορών, διαμορφώνεται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο (Ν.4354/2015).

4. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν πλήρως και με ακρίβεια όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην αίτηση-δήλωση στις ιστοσελίδες της παραγράφου 2 και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Σε περίπτωση τίτλου σπουδών κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης. Σε περίπτωση τίτλων σπουδών από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι ξενόγλωσσοι τίτλοι σπουδών και πιστοποιητικά θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν μεταφραστεί επίσημα στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στα απλά φωτοαντίγραφα των ξενόγλωσσων τίτλων σπουδών και πιστοποιητικών θα πρέπει να φαίνεται και η σφραγίδα της Χάγης (APOSTILLE) που έχει τεθεί στον πρωτότυπο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό, όπου αυτή απαιτείται.

2. (για τους υποψήφιους οδηγούς) Φωτοαντίγραφο Άδειας οδήγησης κατηγορίας Β’.
3. (για τους υποψήφιους νοσηλευτές) Φωτοαντίγραφο Ταυτότητας μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) ή Βεβαίωσης Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά.

4. (για τους υποψήφιους νοσηλευτές) Φωτοαντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Τα παραπάνω δικαιολογητικά, καθώς και άλλα αποδεικτικά ταυτοποίησης (π.χ. δελτίο ταυτότητας), δύναται να ζητηθούν από τα αρμόδια, για τη διαδικασία της σύμβασης, τμήματα του Ε.Ο.Δ.Υ..Συμπληρωματικές ή/και διευκρινιστικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά, υποχρεώσεις κλπ., παρέχονται από τη Διεύθυνση Διοικητικού
Συντονισμού του Ε.Ο.Δ.Υ., στο τηλέφωνο 210 5212000, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00-15:00.

Με την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και ότι η διαδικασία δύναται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με τα ίδια ή και άλλο περιεχόμενο χωρίς
να μπορεί να υπάρξει οιαδήποτε αξίωση των ενδιαφερομένων έναντι της αναθέτουσας αρχής.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση αναρτάται για συνολικό χρονικό διάστημα μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας στον επίσημο ιστότοπο του ΕΟΔΥ και στο κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους όπως ορίζεται ανωτέρω στην παρούσα πρόσκληση, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Ο ΕΟΔΥ προβαίνει άμεσα στην πρόσληψη των επιλεγέντων κατά σειρά υποβολής
αίτησης, χωρίς να προβλέπεται διαδικασία υποβολής ενστάσεων, μέχρι πλήρωσης όλων των θέσεων εργασίας.

Σημειώνεται ότι όταν θα υπερκαλυφθούν οι θέσεις ανά ειδικότητα, ο ΕΟΔΥ με ανακοίνωσή του δύναται να ενημερώσει για τη λήξη της διαδικασίας της κατάθεσης δικαιολογητικών και ως εκ τούτου να διακοπεί η λειτουργία των ιστοσελίδων της παραγράφου 2.

Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα και της ανάγκης άμεσης στελέχωσης των Κ.Ομ.Υ. οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται για την πρόσληψή τους με βάση τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην αίτηση-δήλωση (email ή τηλέφωνο). Την πρόσληψη θα πρέπει να αποδεχθούν εντός 24 (είκοσιτεσσάρων) ωρών από την
ενημέρωση. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία των προσλήψεων θα προχωρά κατά την αριθμητική κατάταξη του πίνακα. Επισημαίνεται ότι η πρόσληψη των Κ.Ομ.Υ θα πραγματοποιείται μόνο εφόσον έχει συμπληρωθεί η εκάστοτε ομάδα, δηλαδή όταν θα υπάρχει υποψήφιος οδηγός και νοσηλευτής/τρια.

Ο Πρόεδρος ΔΣ ΕΟΔΥ
Παναγιώτης Αρκουμανέας